ПРАВИЛА

АКТУАЛИЗИРАНИ ПРАВИЛА

ИГРА ЗА СВ. ВАЛЕНТИН 2019 - ПРИЛОЖЕНИЕ „КИНО СРЕЩИ“ 


1. Организатор на играта за "Св. Валентин – приложение Кино срещи" (наричана по-долу "Играта") е търговско дружество "Синема Сити България"ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Брегалница 45 (наричан по-долу "Организаторът") .

2. Организаторът издава тези Правила на Играта, за да уреди нейните условия (наричани по-долу "Правилата"). 

3. С регистрацията си в приложението, Участниците в Играта се съгласяват с изложените по-долу Правила и се задължават да ги спазват. С регистрацията в приложението и маркирането на полетата за съгласие, се счита, че Участникът приема Правилата на Играта, както и че предоставя на Организатора доброволно необходимите за участие в Играта лични данни, както и съгласието си тези данни да се обработват от Организатора, за целите на провеждане на Играта.

4. Правилата се прилагат за целия период на провеждане на Играта във вида, в който са публикувани. Участниците в Играта следва сами да проверяват за промени в Правилата, като Организаторът на Играта не е длъжен да ги информира по друг начин за промени.

5. Играта се провежда за периода 01-14 Февруари 2019 г., на територията на Република България. Приложението „Кино срещи“  е  на български език и е достъпно на уеб страницата на Синема Сити България на адрес: valentine.cinemacity.bg.

6. Организаторът си запазва правото да прекрати Играта по всяко време, без да посочва причина. В такъв случай, Участникът в Играта няма право да предявява каквито и да било претенции за компенсация към Организатора за направените разходи за участие в Играта или да поиска награда, която не е потвърдена от Организатора.


Условия за участие


7. Играта е за интернет потребители, които посещават уебсайта на Организатора.

8. Участие в Играта могат да вземат Участници, които: 
•    Отговарят на минималната възраст за участие: пълнолетни и дееспособни физически лица, т.е. навършили 18 години.
•    Извършат пълна регистрация за Играта в приложението на адрес valentine.cinemacity.bg. – чрез актуален Фейсбук профил или посредством попълване на формуляр за е-мейл регистрация
•    Са съгласни с условията на Играта и изпращането на кодовете за наградата им на посочената в регистрацията електронна поща .

9. Не се допуска участие в Играта на:
(а) лица в трудово правоотношение с Организатора, както и всички свързани с тях лица, включително но не само членовете на семействата, роднините по права линия без ограничения и роднините по съребрена линия и сватовство до втора степен на всички посочени по-горе лица; и
б) лица, които пряко участват в дейности, свързани с организирането на Играта, по-специално във връзка с подготовката на Играта и определянето на печелившите;

10. В случай, че Участник, спечелил награда е лице, което не отговаря на условията за участие в Играта, по-специално по смисъла на чл. 3а, същият не получава наградата.

11. В случай на основателни съмнения от страна на Организатора, че Участникът в Играта действа във връзка с Играта в нарушение на общите задължителни правни норми на България или добрите нрави, или в нарушение на правилата на Играта, Организаторът има право да изключи Участника от Играта.


Механизъм на Играта


12. Механика на Играта е както следва:

а) За да участва в Играта, Участникът е длъжен да извърши пълна регистрация в приложението „Кино срещи“ на valentine.cinemacity.bg 

б) Играта предлага две версии за участие - Сингъл версия (за необвързани) и Версия на двойки (за участници във връзка)

* Сингъл версията на Играта предлага на участника да отговори на десет въпроса с кино тематика. На база отговорите, приложението намира други участници в Играта, с които има съвпадение в различна степен. На участника се дава възможност да разговаря с тези, които иска, чрез съобщения в приложението, както и да ги кани на среща. Задачата на Играта ще се счита за изпълнена, ако Участникът и избраният от него партньор потвърдят среща, като кликнат върху бутона "“Приеми“ " в секция „Среща“ от приложението. Според процента на съответствие, който се изчислява, въз основа на идентични отговори в Играта, на електронните пощи (попълнени при регистрация в приложението) на двамата участници ще бъдат изпратени двете части на код за споделена награда. Комбинацията от тези 2 части ще създаде уникален код, който при предоставяне на бара в някой от кинокомплексите на Синема Сити България ЕООД може да бъде разменен за съответната награда – различни степени на „отстъпка от цената на ДУЕТ МЕНЮ пуканки или начос“ или „купи 2  билета за 2D прожекция на цената на един“.

 
* Версията за двойки предлага предизвикателство за двойката - инициаторът в играта се регистрира в приложението и отговаря на десетте въпроса в кино тематика. След това попълва електронната поща на партньора си, за да го покани да се включи в  Играта. След успешното приключване на регистрацията си, вторият партньор, следва да отговори на същите десет въпроса, така както смята, че те съответстват на общото поведение и предпоичтания на двойката. Според процента на съответствие, който се изчислява въз основа на идентични отговори в Играта, на двамата участника ще бъдат изпратени двете части на код за споделена награда.  Комбинацията от тези 2 части ще създаде уникален код, който при предоставяне на бара или касата в някой от кинокомплексите на Синема Сити България ЕООД може да бъде разменен за съответната награда – до 70% „отстъпка от цената на ДУЕТ МЕНЮ пуканки".  

в) Чрез регистрацията си за участие, Участникът потвърждава, че се съгласява, Организаторът да използва информацията, предоставена от Участника в профила му/й във Facebook (ако участникът е регистриран в социалната мрежа на Facebook) или Участникът попълва онлайн формуляр, със следните данни: име, фамилия, възраст, телефонен номер и електронен адрес , на който следва да получи половината от печелившия код за награда в Играта, както и имейл адреса на своя партньор, поканен в Играта (в случай, че играе във версият за двойки).

г) Във версията на играта за двойки, Участникът се съгласява да изпрати имейл на своя партньор. В този случай,  с регистрацията са за участие в Играта, първият партньор изрично  заявява, че е получил съгласие от втория, да предостави неговия и-мейл, за участие в Играта.

д) Наградите се избират според процента на съответствие на двойката участници, който се изчислява въз основа на идентични отговори в Играта.

 

% на съответствие

Видове награди в играта

Коментар

80-100% 

2 билета за 2D прожекция на цената на един (Пон-Неделя)

Само  за "сингъл" версията на играта

70%

70% отстъпка от цената на Дует меню пуканки или начос

Важи и за двете версии на играта ("сингъл" и "двойки")

60%

 60% отстъпка от цената на Дует меню пуканки или начос

Важи и за двете версии на играта ("сингъл" и "двойки")

50%

 50% отстъпка от цената на Дует меню пуканки или начос

Важи и за двете версии на играта ("сингъл" и "двойки")

40%

40% отстъпка от цената на Дует меню пуканки или начос

Важи и за двете версии на играта ("сингъл" и "двойки")

30%

30% отстъпка от цената на Дует меню пуканки или начос

Важи и за двете версии на играта ("сингъл" и "двойки")

0-20%

20% отстъпка от цената на Дует меню пуканки или начос

Важи и за двете версии на играта ("сингъл" и "двойки")

 

е) Организаторът не носи отговорност в случай че Участник, стигнал до награда не е въвел правилно имейл адреса си и не получи кода за тази награда. Организаторът не носи отговорност при пренасочване на е-мейла за получаване на наградата към папката СПАМ в електронната поща на абоната. В такива случаи, Участниците, спечелили награда, няма да имат право да удължават валидността и, да претендират за  възстановяване на паричната стойност или да я заменят за друга награда.

ж) Участие в Играта не е обвързано с покупка на стоки и / или услуги.

з) Едни пълен код важи за една награда и за срок до 28 февруари 2019 г, включително. Веднъж усвоен, наградата не подлежи на връщане. 


Награди

13. Наградите в Играта (наричани по-долу „Наградите“) са както следва:

 

% на съответствие

Награда "сингъл" версия

Количество

80-100%

2 билета за 2D прожекция на цената на един

300 броя

70% 

70% отстъпка от цената на ДУЕТ МЕНЮ пуканки или начос 

150 броя

60%

60% отстъпка от цената на ДУЕТ МЕНЮ пуканки или начос 

219 броя

50%

50% отстъпка от цената на ДУЕТ МЕНЮ пуканки или начос  

250 броя

40%

40% отстъпка от цената на ДУЕТ МЕНЮ пуканки или начос

250 броя

30%

30% отстъпка от цената на ДУЕТ МЕНЮ пуканки или начос 

250 броя

0-20%

20% отстъпка от цената на ДУЕТ МЕНЮ пуканки или начос 

250 броя

 

% на съответствие

Награда версия "двойки"

Количество

70% 

70% отстъпка от цената на ДУЕТ МЕНЮ пуканки или начос 

428 броя

60%

60% отстъпка от цената на ДУЕТ МЕНЮ пуканки или начос 

657 броя

50%

50% отстъпка от цената на ДУЕТ МЕНЮ пуканки или начос  

736 броя

40%

40% отстъпка от цената на ДУЕТ МЕНЮ пуканки или начос

747 броя

30%

30% отстъпка от цената на ДУЕТ МЕНЮ пуканки или начос 

749 броя

0-20%

20% отстъпка от цената на ДУЕТ МЕНЮ пуканки или начос 

750 броя

* цените  на ДУЕТ МЕНЮ пуканки или начос може да варират в различните обекти на Cinema City

** наградата 2 билета за 2D прожекция на цената на един важи за всички 2D филми, прожектирани в киносалоните на Cinema City, без предпремиери, без IMAX и без 4DX . Основният билет се закупува на редовна цена за възрастни (стандартна цена за деня, без да се взема под внимание цената на 2D в промо ден четвъртък). 

14. Организаторът си запазва правото да замени определена награда с друг артикул от подобен тип и стойност.

15. Наградите могат да бъдат получени, срещу печеливш пълен код до 28 февруари, 2019г. включително.

16. Броят на наградите във всяко ниво на съответствие е предварително определен (виж таблицата по-горе).  В случай, че предварителният общ брой награди се окаже недостатъчен на база участниците в приложението, ще бъдат добавени награди от същия или подобен вид и стойност (по преценка на Организатора), като информацията ще бъде качена своевременно в Правилата. 

17. Ако броят на Участниците, спечелили награда за съответно ниво на съответствие, надвишава броя на наградите (описани по-горе), печелившите ще могат да получат следващата, по-ниска като себестойност, спрямо спечеланата награда. В този случай се взема под внимание датата на участие - последните регистрирани участници се прехвърлят в по-ниско ниво.


Правила


18. Тези Правила се публикуват в в приложението на valentine.cinemacity.bg в секция ПРАВИЛА, а също са достъпни и за разглеждане на касите на всеки кинокомплекс на Организатора на територията на България. При регистрация в приложението, Участниците потвърждават, че са добре запознати с настоящите Правила, напълно разбират тяхното съдържание и се задължават да ги спазват в хода на участието си в Играта.

19. В случай на поведение на Участника, което е несъвместимо с Правилата, Организаторът има право да реши да изключи Участника от Играта, като включително го лиши от правото за получаване на каквито и да било награди. Организаторът има право да изключи такъв участник по всяко време, без да предоставя каквото и да е обезщетение. Организаторът също така има право да реши да не допуска по-нататъшно участие на такъв участник в Играта. За изключването от Играта, съгласно предходното изречение, участникът ще бъде информиран чрез електронна поща на посочения от него при регистрация е-мейл адрес.

20. Организаторът има право да изключи участник, включително при неговото/нейното нарушение на т.8 от тези Правила. Организаторът има право да изключи участник и при опит за манипулиране на резултатите от Играта.

21. Организаторът си запазва правото да променя Правилата по всяко време, дори и по време а Играта. Всички промени в Правилата ще бъдат публикувани в Приложението и на касите на всеки кинокомплекс. 

22. Не се допуска размяна на наградата за паричната й равностойност и/или други материални или нематериални блага.

23. Организаторът не носи отговорност за дефекти на Наградите. 

24. Организаторът не носи отговорност за регистрации, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за регистрации, направени от лица, които нямат право да участват в Играта.

25. Неуредените права и задължения на Организатора и участниците в Играта се уреждат от българското право.

26. Ако някоя от разпоредбите на тези Правила е нищожна или става невалидна, Организаторът си запазва правото да я замени по такъв начин, че да се отклонява възможно най-малко от оригинала, но да отговаря на законовите изисквания.

27. Ако някоя от разпоредбите на тези Правила е нищожна а или невалидна, недействителността на частта от Правилата не засяга валидността на другите разпоредби на тези Правила.

28. Организаторът има право да променя или изменя тези Правила, или Награди, без да посочва причина, като промяната влиза в сила от датата на публикуване  в приложението www.valentine.cinemacity.bg.

Защита на личните данни

29. С присъединяването си към Играта и регистрацията за Участие в Приложението, Участникът се съгласява с обработването на предоставените от него лични данни - име, фамилия, адрес, години, телефонен номер, снимка и електронен адрес от страна на Организатора, като и на неговата компания-майка Cinema City Holding BV, седалище в Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam, Холандия, регистрирано в Търговския регистър на Ротердам, регистрационен номер: 33260971в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни ( ЕС) № 2016/679.

30. Лични данни на участниците в Играта ще бъдат обработвани в съответствие с Политиката за поверителност на Организатора. Участникът се задължава да прочете ‚Политиката за поверителност‘, на www.cinemacity.bg/privacypolicy, а в случай на нужда от повече или друга информация ако е приложимо, да поиска допълнителна информация на: gdpr@cinemacity.bg 


За информация


31. В случай на въпроси относно Играта, моля пишете на marketing@cinemacity.bg или използвайте формата за контакт на нашия уебсайт.

София, 08.02.2019 г