ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „БИЛЕТ ДО РАЯ“

I.        ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
    Настоящата игра-промоция „БИЛЕТ ДО РАЯ“ („Играта”) се организира и провежда от „Синема Сити България” ЕООД, ЕИК 130573398, със седалище и адрес на управление в България, гр. София, р-н „Възраждане”, ул. „Брегалница” № 45 („Организатора”). Промоцията e в кинокомплекси Синема Сити, а  доставчик на наградата е United International Pictures, представлявани от Element London Ltd., със седалище 5 Morie St, London SW18 1S.

II.        ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА
    Играта се организира и провежда в съответствие с настоящите официални правила („Официалните Правила”). Няма други условия или правила, които да са приложими към Играта. Официалните правила се прилагат за целия период на провеждане на Играта във вида, в който са публикувани на интернет сайта https://www.biletdoraya.cinemacity.bg („Уебсайта”). Организаторът на Играта има право по всяко време да променя Официалните Правила, като съответната промяна влиза в сила от публикуването на изменените Официални Правила на Уебсайта. Участниците в Играта следва сами да проверяват на Уебсайта за промени в Официалните Правила, като Организаторът на Играта не е длъжен да ги информира по друг начин, освен чрез посоченото по-горе публикуване на изменените Официални Правила на Уебсайта. Изменените и/или допълнени Общи условия обвързват участниците в Играта с приемането им по посочения по-горе начин.
III.        ТЕРИТОРИЯ  И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
    Играта се организира и провежда на територията на кинокомплекси Синема Сити, оперирани от Организатора, в градовете София, Пловдив, Бургас, Варна,  Стара Загора и Русе.
Играта се провежда само и единствено на специално създадения само за целите на Играта уебсайт: https://www.biletdoraya.cinemacity.bg
IV.        ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
    Играта стартира в 00:01 на 14 септември 2022 г. и приключва в 23:59 часа на 30 септември 2022г. 
Организаторът на Играта има право да я прекрати по всяко време, както и ако установи, по своя преценка, нарушаването на тези Официални Правила или извършването на злоупотреби във връзка с Играта, без значение от кого са извършвани злоупотребите, или настъпването на форсмажорни обстоятелства, или при разпореждане от или образуване на производство пред компетентен орган във връзка с Играта. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в Играта. Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от Участниците ползи, резултат от такова прекратяване на Играта.
При обявяване на печелившия Участник или при решение на Организатора за прекратяване на Играта, тези обстоятелства се публикуват от Организатора на Уебсайта и се считат за известни на всички лица от момента на публикуването им на Уебсайта.
След прекратяване на Играта, независимо от основанието за това, Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награди.
V.        УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА
    В Играта може да участва всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, навършило 18 години, с изключение на служителите на „Синема Сити България” ЕООД и Adecco HR, които работят при Организатора, включително, но не само членовете на семействата, роднините по права линия без ограничения на всички посочени по-горе лица. Служители на агенциите, обслужващи Синема Сити и кампанията за играта, също нямат право на участие. 
VI.        ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
1.    В Играта има право да участва всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което: (i) отговаря на условията по раздел V по-горе, (ii) е закупило  поне 2 (два) билета за „Билет до рая“ в обект на Синема Сити България или онлайн от сайта на Синема Сити и е направило консумация на бара на Синема Сити България, като общата стойност на закупените билети за филма „Билет до рая“ и извършената консумация от бара следва да е минимум 50 лв. с ДДС.;и (iii) е регистрирало за участие в играта на сайта https://www.biletdoraya.cinemacity.bg  закупените билети за филма „Билет до рая“ и касова бележка/и за консумация от бара на Синема Сити България („Участник”). За да участва в томболата за награда, освен условието за регистрация на закупени билети за филма „Билет до рая“ и касова бележка/и за консумация от бара на Синема Сити България, всеки участник трябва да е попълнил коректно и контактните си данни в приложението. 
За избягване на съмнение в Играта участват билети за всички прожекции на филма „Билет до рая“ в киносалони Синема Сити в периода на провеждане на Играта, както и касови бележки за консумация от бара на Синема Сити България, в периода на провеждане на Играта, като общата стойност на закупените билети за филма „Билет до рая“ и на консумацията на бара на Синема Сити България, следва да е минимум 50 лв. с ДДС.
За избягване на съмнение периода на провеждане на Играта е от 00:01 на 14 септември 2022 г. и до 23:59 часа на 30 септември 2022 г. 
Билетите и касовите бележки се регистрират  съответно (като се отделят със знак „,“запетая в регистрационната форма):
За билети: 
•    24 знака (цифри и тирета) за билетите, закупени на касата на кинокомплексите от веригата Синема Сити на територията на Република България;
•    12 знака (само цифри) >> за билетите, закупени онлайн на www.cinemacity.bg
За касова бележка/и (но не повече от 2 касови бележки): 
•    Номер на транзакция за извършена консумация на бара на Синема Сити България;
Виж  Приложение 1 в края на Официалните правила. 
2.     Всеки участник в Играта се счита за запознат с тези Общи Правила и обвързан от тях от момента, в който регистрира посочените по-горе билети за филма „Билет до рая“ и касова бележка/и за консумация от бара  на Синема Сити България на обща стойност минимум 50 лв. с ДДС, за участие в Играта. 

Всеки Участник в Играта безусловно и неотменимо се съгласява с настоящите Общи Правила и се задължава да ги спазва. 
VII.        НАГРАДА
1.        Наградата, подлежаща на раздаване на печеливш Участник в Играта, е, както следва: 
    МАЙОРКА ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЗА ДВАМА – 1 брой
2.        Налична е една (1) награда. Наградата се състои (само и единствено) от наградно пътуване, избрано и предоставено от United International Pictures, представлявани от Element London Ltd., което е валидно за един (1) печеливш Участник и един (1) негов придружител и включва, само и единствено:
1.    Три (3) нощувки за двама (2) души, печеливш Участник и един (1) негов придружител при хотелско настаняване от тип стандартна „двойна стая“, с включена закуска, в хотел в Майорка, избран и посочен от United International Pictures, представлявани от Element London Ltd.
2.    Самолетни билети за двама (печеливш Участник и един негов придружител) - 2 бр. самолетни билета в направление София – Майорка – София в избрания от печелившия Участник период за използване на наградата. 
3.    Трансфери „летище – хотел – летище“ в Майорка.
•    Самолетните билети за 1 бр. печеливш Участник и 1 бр. негов придружител в направления София – Майорка – София са от клас/категория Economy flights;
•    Полетите се извършват от Летище София, гр. София;
•    Поне един от пътуващите трябва да бъде на възраст над 18 години. Пътуващ под 18 годишна възраст е необходимо да представи необходимите, съгласно определената в закона форма, разрешения, съгласия и други изисквания за пътуване в чужбина. 
•    Печелившият Участник има право на 1 придружител, на когото е позволено да се присъедини към него за използване на наградата и който той посочва на Организатора при поискване. Печелившият Участник няма право да вземе допълнителни членове на семейството или придружители на това пътуване. След като бъде посочен от печелившия Участник, придружителят на печелившия Участник не може да бъде променян.
•    Периодът на използване на наградата е с валидност 12 месеца от датата на обявяване на печелившия Участник и пътуването трябва да бъде осъществено в този период. Ако печелившият Участник избере да не използва елементи от наградата или е възпрепятстван да го направи, то той губи правото си върху тях и няма право на замяна на съответния елемент с друг или паричната му равностойност.
•     Ако печеливш Участник избере да участва в някоя или всички части от своето наградно пътуване без придружител, наградната екскурзия се предоставя на победителя и всеки остатък от наградното пътуване не подлежи на допълнително или алтернативно обезщетение, включително и парично.
•    Печелившият участник трябва да посочи три възможни, различни периода, в които би искал да използва наградата си, като посочвайки конкретния от тях, в който би искал да го осъществи, трябва да го направи поне шест седмици преди датата на заминаване. Желаните периоди трябва да бъдат в три различни месеца от 12 месечния срок, в който печелившият Участник може да се възползва от наградата си.
•    Наградата не може да бъде използвана в месеците юли и август, в периода на Коледа и Нова година, както и по време на официални празници на територията на държавата на отпътуване на печелившия Участник и неговия придружител, както и на територията на Майорка, по време на периода на използване на наградата.
•    Посоченият и избран от печелившия Участник период за ползване на наградата трябва да включва и нощувка в събота.
•    Настаняването е на база двама (2) възрастни в стандартна „двойна стая“, с включена закуска, в хотел в Майорка, избран и посочен еднолично от Организатора/United International Pictures, представлявани от Element London Ltd.
•    Настаняването е на база двама (2) възрастни в стандартна „двойна стая“, с включена закуска, в хотел в Майорка, избран и посочен еднолично от Организатора/United International Pictures, представлявани от Element London Ltd.
•    Преди да се настани, на рецепцията на хотела, печелившият Участник (или неговият придружител) ще трябва да представи валидна кредитна или дебитна карта, която да служи като гаранция за неговия престой.
•    Всички разходи, направени в допълнение към наградата, посочена в тези условия, по пътя или на територията на Майорка, се правят за сметка на печелившия Участник и/или неговия придружител, или от двамата заедно, включително, но не само: трансфери (извън включените) и транспорт по време на престоя; храна и алкохолни, безалкохолни напитки; екскурзии; посещение на атракции, музеи; разходи за сувенири; визи (ако са необходими); застраховки; разходи от личен характер, както всякакви други случайни и неслучайни разходи, както и разходите за придвижване на печелившия Участник и неговия придружител до и от мястото на отпътуване за използване на наградата - Летище София, гр. София.
•    Всички елементи от наградата подлежат на потвърждение, според наличността им. Ако някой елемент от наградата не е валиден към момента на посочения период за ползване от печелившия Участник, то Организаторът си запазва правото, по преценка, да предложи сходен/подобен по вид и стойност елемент от наградния пакет.
•    Наградният пакет е за двама (2) души (1 бр. печеливш Участник и 1 бр. придружител, посочен от него), които трябва да пътуват заедно, по едно и също време, с едни и същи полети и в двете направления.
•    Веднъж, след като печелившият Участник посочи периода, в който би искал да използва наградата и съответните резервации бъдат направени, то това не подлежи на промяна.
•    Не се допуска размяна на наградата за паричната й равностойност или за други материални, или нематериални изгоди от филма БИЛЕТ ДО РАЯ или друго филмово заглавие. 
•    Печелившият Участник и неговият придружител трябва притежават необходимите документи за пътуване, с валидност минимум 6 месеца от датата на отпътуване.
•    Всички необходими визи, застраховки, изисквания са за сметка на печелившия Участник и неговия придружител.
•    Всички дейности на територията на Майорка ще бъдат провеждани на испански и/или английски език.
•    Използването на наградата трябва да бъде съобразено със съответните COVID-19 изисквания, валидни към момента на използване на наградата, както на територията на Република България, така и на територията на използване на наградата – Майорка. Всички разходи, необходими за спазване на тези изисквания, включително, но не само разходите за тестове, сертификати, настаняване в случай на карантина и други, са за сметка на печелившия Участник и/или неговия придружител.
•    Печелившият Участник трябва да подпише приемо-предавателен протокол, че приема наградата и ще се възползва от нея, в рамките на посочените по-горе условия в рамките на 5 работни дни от уведомяването му от Организатора. В допълнение печелившият Участник се задължава в същия срок да посочи своя придружител, както и да предостави необходимите данни за извършване на резервациите, свързани с пътуването, след като посочи конкретния период, в който ще се възползва от наградата си и към момента на поискването им от Организатора.
*Ако печеливш Участник, впоследствие реши да се откаже от ползването на спечелената награда: „МАЙОРКА ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЗА ДВАМА“, той трябва да го направи отново писмено, декларирайки, че няма никакви бъдещи финансови или други материални и нематериални претенции към Синема Сити България и/или United International Pictures, представлявани от Element London Ltd.
 • Наградата „МАЙОРКА ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЗА ДВАМА“ няма парична алтернатива. Същата е непрехвърлима и не подлежи на връщане. 
• Пакетът за наградното пътуване и всички елементи, описани в него, не могат да бъдат продавани, търгувани, прехвърляни, планирани за дати, които не са в рамките на горепосочения период за изпълнение, или да бъдат заменени за паричната им равностойност.
• Моля, обърнете внимание, че Организаторът не дава гаранция за качеството на наградата. Няма да се предлагат парични алтернативи на наградата. Всичко, което не е посочено в настоящите общи условия, като включено в наградния пакет, е изключено.
• Наградата не включва среща с популярни личности, актьори и др.
• Компанията United International Pictures, представлявани от Element London Ltd. си запазва правото да заменя елементи от наградата по всяко време. 
• Доставчик на наградата в настоящата игра е United International Pictures, представлявани от Element London Ltd., със седалище 5 Morie St, London SW18 1S.
3.        Печеливш Участник може да използва спечелена от него награда само в един от посочените, предварително, от него три възможни периода на ползване на наградата, в рамките на 12 месеца от датата на обявяването му за печеливш Участник, според конкретните условия, посочени по-горе.
4.        Организаторът на Играта няма да раздаде повече награди от количествата, посочени в настоящите Общи Правила. Организаторът не носи отговорност, в случай че не успее да се свърже с печелившия Участник поради технически причини или заради подадени от него неверни данни. Организаторът не носи отговорност, в случай че печелившият Участник е обективно възпрепятстван да получи и използва наградата си.
5.        Печелившият Участник, включително резерви, ще бъдат изтеглени в присъствието на нотариус, и на представители на Организатора, за което ще бъде съставен протокол. След като бъде изтеглен печелившият Участник, Организаторът ще се свърже с него в срок от 5 календарни дни за уточняване на процедурата по получаване и ползване на наградата. Изтеглените Участниците ще бъдат проверени в последователност, както са изтеглени, дали отговарят на условията за участие и за Печеливш Участник, съгласно Официалните правила на Играта и едва тогава ще бъде обявен Печеливш Участник.
6.        Наградата, се предава на спечелилия я Участник след представяне от негова страна на:
•    валидни билети за филма „Билет до рая“ (с дата от периода на промоцията 14.09.2022 – 30.09.2022), чиято четливост не е нарушена, които не са манипулирани по какъвто и да е начин и които доказват закупуването от страна на Участника на поне 2 (два) билета за прожекция на филма „Билет до рая“, за обект на Синема Сити България на територията на Република България или онлайн на www.cinemacity.bg. При билети, закупени онлайн, участникът трябва да покаже електронен билет (разпечатка или на електронно устройство) или билетът, който му е издаден на касите, въз основа на показан номер на регистрация на поръчка. 
•    валидна касовата бележка/и за консумация от бара на Синема Сити България  (с дата от периода на промоцията 14.09.2022 – 30.09.2022),  чиято четливост не е нарушена, които не са манипулирани по какъвто и да е начин и които доказват консумация от страна на Участника от бара на обект на Синема Сити България. 
Общата стойност на билетите за филма „БИЛЕТ ДО РАЯ“ и касовите бележки за консумация oт бара на Синема Сити България не може да е на стойност под 50 лева с ДДС, за да могат да участват в играта  за спечелване на наградата.
Невалидни билети и касови бележки, не са вземат предвид и не дават право на Участника да получи награда. 
7.        Наградата се предоставя на печеливш Участник, само ако Участникът има право да участва в Играта и отговаря на всички условия, посочени в Раздели V, VI и VII на тези Общи Правила. 
8.        Организаторът на Играта не носи отговорност за печатни грешки в билетите и/или за бележката/те за консумация от бара на Синема Сити България, както и за нечетливи или повредени по такъв начин билети и/или бележка/и за консумация от бара на Синема Сити България,  така че посочените в тях сума, дата или други данни са нечетливи.
9.        Наградата се дава на печеливш Участник, който има право да участва в Играта, който е участвал в Играта при спазване на настоящите Общи Правила, като е извършил покупка на поне 2 (два) билета за филма „Билет до рая“ в обект на Синема Сити България на територията на Република България или онлайн и е направил консумация от бара на Синема Сити България, като общата стойност на билетите за филма „Билет до рая“ и консумацията от бара на Синема Сити България следва да е минимум 50 лв. с ДДС, както е посочено по-горе, чийто билети и касова/и бележка/и за консумация от бара на Синема Сити Бългаария са валидни, и който се е явил за получаване на наградата на мястото и в сроковете, посочени в този Раздел VII по-горе.
VIII.    ДЕКЛАРИРАНЕ НА НАГРАДИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), във връзка с &1, т.62 от ЗДДФЛ, предметни награди на стойност над 100,00 лева с ДДС са облагаем доход за физическото лице, което ги получава.
    Наградата, която се предоставя в настоящата игра „БИЛЕТ ДО РАЯ“,  ПРЕДСТАВЛЯВА облагаем доход за физическото лице, като в този случай при получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол. Когато наградата е на стойност над 100,00 лева с ДДС, Организаторът, съгласно чл.65, ал.7 от ЗДДФЛ е задължен да удържи и внесе дължимия данък, от името на печелившия Участник и за своя сметка,  както и да подаде декларация в НАП за дължимия данък. В тази връзка печелившият Участник доброволно, информирано и свободно предоставят личните си данни за попълването на приемо-предавателния протокол. Удържаният и внесен данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице получило наградата не е задължено да подава годишна данъчна декларация. 
IX.    ОТГОВОРНОСТ
1.        Организаторът на Играта не носи отговорност за:
    -    качеството и характеристиките на наградата „МАЙОРКА ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЗА ДВАМА“;
    -    спорове за собственост върху билети за филма „Билет до рая“ и/или касови бележки за консумация от бара на Синема Сити България; тези спорове не засягат Организатора, тъй като той предоставя награда на това лице, което е представило валиден билет/валидни билети за филма „Билет до рая“ и касова/и бележка/и за консумация от бара на Синема Сити България за съответната награда „МАЙОРКА ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЗА ДВАМА“, в срока на Играта;
    -    за закъснение и/или отмяна на полетите в направления
София – Майорка - София, поради причини независещи от Организатора или форсмажорни обстоятелства;
2.        Участието на всеки участник в Играта е изцяло за негова сметка и на негов риск.
3.        Участници, които нямат право да участват в Играта, които са нарушили настоящите Общи Правила или чиито билети за филма „Билет до рая“ и/или касова/и бележка/и за консумация от бара на Синема Сити България са невалидни, нямат право да участват в Играта, а ако вече са участвали и са спечелили награда, дължат на Организатора връщане на наградата или паричната й равностойност, както и обезщетение за всички претърпени от Организатора вреди, включително и вреди, свързани с нарушаване на репутацията на Организатора или създаване на съмнение в обществото относно манипулиране на Играта или злоупотреби, свързани с нея.
4.        Организаторът на Играта не е длъжен и няма да води кореспонденция относно претенции за участие в Играта, нито за претенции за получаване на награди, предявени след изтичане на срока на Играта и/или предаванена наградата на победителя. 
5.        За избягване на съмнение Организаторът на Играта не носи отговорност за качеството и характеристиките на наградата от играта „БИЛЕТ ДО РАЯ“, тъй като тя е предоставена от трето лице. В случай, че Участник/печеливш Участник има възражения, рекламации или претенции относно качествата на получената предметна награда, същият следва да се обърне към доставчика на наградата United International Pictures, представлявани от Element London Ltd, който се посочва на приемо-предавателния протокол за съответната награда. Организаторът на Играта не носи отговорност дали и при какви условия печелившият Участник ще реализира наградата от играта „БИЛЕТ ДО РАЯ“. Организаторът на Играта не поема никакви допълнителни ангажименти към Участниците в Играта, освен изрично посочените в настоящите Общи Правила.
6.        Ангажиментът на Организатора на Играта по предоставяне на наградата на печелившия Участник се изчерпва с връчване на съответната награда „МАЙОРКА ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЗА ДВАМА“ на печелившия Участник.
X.    ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ И ДРУГИ АЛТЕРНАТИВИ
    Не се допуска размяна на наградата за паричната й равностойност или за други материални или нематериални изгоди. Ако на Организатора на Играта не му е възможно да предостави посочената в раздел VII награда, Организаторът си запазва правото по своя преценка да даде в замяна друга равностойна награда.
XI.    СЪДЕБНИ СПОРОВЕ
    Всеки потенциален спор между Организатора на Играта и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от Арбитражния съд при БТПП или от компетентния съд в гр. София по избор на страната, инициираща производството. 
XII.    ЛИЧНИ ДАННИ
    Личните данни на всички Участниците, се обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешната политика на Организатора за защита на личните данни за целите, посочени в настоящите Официални правила, както и с политиката за лични данни на предоставящия наградата United International Pictures, представлявани от Element London Ltd., достъпни на https://element-london.com/element-london-privacy-policy-travel-english/  .

За целите на настоящата Игра, Организаторът, в качеството си на Администратор на лични данни, обработва личните данни на Участниците, както следва:

-    На Участниците, регистрирали билети за филма „Билет до рая“ и касова бележка/и за консумация от бара на Синема Сити България за участие в промоцията „БИЛЕТ ДО РАЯ“ –име, фамилия и имейл, а по желание и телефон;
-    На печелившия Участник, във връзка с подписването на приемо-предавателен протокол за получената награда „МАЙОРКА ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЗА ДВАМА“ – три имена (име, презиме и фамилия), ЕГН, адрес, данни по лична карта или паспорт,  телефонен номер и имейл адрес; 
-    На печелившия Участник и на посочения от него (1) придружител, във връзка с организирането на пътуването – три имена (име, презиме и фамилия), ЕГН, адрес, данни по лична карта или паспорт,  телефонен номер и имейл адрес;
-    На печелившия Участник и на посочения от него (1) придружител, с маркетингова цел, за популяризиране в дигитални медии чрез социални мрежи или други канали за комуникация в онлайн средата  -  изображение на лицето. 
Печелившият Участник и посочения от него (1) придружител са информирани и дават/или не дават съгласието си, при подписването на приемо-предавателния протокол за наградата за обработка на посочените по-горе лични данни, както и да бъдат снимани при получаване на наградата;

Вашите данни ще бъдат обработвани:
-    за целите на изпълнение на този документ (в обхвата на данните посочен по-горе) - въз основа на нашия законен интерес, който трябва да се разбира като правилна идентификация на участниците, които декларират информацията, и желаят да участват в Играта (член 6, раздел 1, точка е GDPR);
-    за целите на изпълнение на наше законово задължение (в обхвата на данни посочен по-горе) - за удържане, внасяне и деклариране пред НАП на дължимия данък за наградата, съгласно настоящия протокол (член 6, раздел 1, точка в) GDPR);
-    с цел маркетинг (в обхвата на вашето изображение на лицето) - въз основа на вашето съгласие (член 6, раздел 1 точка а GDPR);

Независимо от това, за участие в Играта и за получаване на награда, се изисква и съгласие за обработка на посочените лични данни, което се дава с приемането на настоящите Общи правила, а на печелившия Участник и с подписването на приемо-предавателния протокол за наградата, а на неговия придружител с подписването на протокол за съгласие за обработка наличните му данни, които ще бъдат използвани за целите на организирането на ползването на наградата „МАЙОРКА ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЗА ДВАМА“ и в качеството му на придружител, посочен от печелившия Участник. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Предоставянето на съгласие за обработка на описаните в настоящите Официални правила лични данни, има изцяло доброволен характер, което означава, че ако участникът не желае да предоставя описаните лични данни, те няма да бъдат обработени по описания начин, но същевременно e невъзможно да участва в играта и да получи спечелената награда от играта „БИЛЕТ ДО РАЯ“ , ако бъде избран за печеливш Участник.

Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора могат да бъдат разкривани от него за целите на Играта или в изпълнение на императивни разпоредби на трети лица и на други администратори на лични данни на територията на Република България или на територията на предоставящия наградата, а именно Element London Ltd., при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

Събраните във връзка с участие в Играта лични данни ще бъдат съхранявани за срокове, както следва: за счетоводни и данъчни цели данни на печелившия Участник, получил предметна награда на стойност над 100,00 лева с ДДС ще бъдат съхранявани за срок не по-дълъг от 11 (единайсет) години от датата на предоставяне на наградата, а останалите за срок не по-дълъг от 1 година;

По всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство, чрез изпращане на нарочно писмо на адреса на Организатора или на имейл адрес: [email protected], всяко лице, чиито данни се обработват във връзка с играта, има право да:

а) оттегли съгласието си за обработка на лични данни, когато обработката на данни се извършва въз основа на съгласие;

б) отправи запитване до Организатора дали негови лични данни се обработват и да получи копие от обработваните данни, както и информация относно целта на обработка, както и на кого са или ще бъдат разкрити (право на достъп);

в) поиска корекция на неточност в обработваните му лични данни или допълване на непълни лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране);

г) поиска от Организатора да изтрие свързани с него лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които е оттеглил/а съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил/а (право на изтриване);

д) поиска от Организатора да ограничи обработката на личните му данни (т.е. личните данни да продължат да бъдат съхранявани от Организатора, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на личните данни се оспорва от лицето или когато обработването е неправомерно и лицето желае данните му да бъдат съхранени с цел защита на правни претенции (право на ограничаване на обработването);

е) поиска от Организатора личните данни, които го засягат, в структуриран, широко
използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на данните);

ж) възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг (т.е. за целите на предлагане на стоки и услуги по имейл, телефон или друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлагани стоки и услуги), в случай че личните му данни бъдат обработени за такава цел (право на възражение);

з) подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че счита, че е налице нарушение на приложимо законодателство за защита на личните му данни;

Участниците декларират, че при спазване на приложимото законодателство са съгласни описаните в настоящите Официални правила лични данни да бъдат обработени от Организатора по описания начин, за посочените цели;

За неуредените в настоящите Условия въпроси относно обработка на лични данни от „Синема Сити България” ЕООД, се прилагат Основните принципи за защита на данните на  Синема Сити;

За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени съгласно настоящите Официални правила, се прилагат разпоредбите на приложимото законодателство.

    Допълнителна информация за Играта може да бъде получена на място на касите на киното, както и в офиса на управителя на съответния кинокомплекс Синема Сити или на телефон 02/920-12-95 всеки работен ден от 14.09.2022 г. до 30.09.2022 г. в часовете от 09:00 ч. до:00 ч.

Синема Сити България 
14.09.2022.г., София 
 

 
Приложение 1
Номер на билета, така както е показано по-долу, който трябва да регистрирате, за да участвате в играта. 

12 знака (само цифри) >> за билетите, закупени онлайн на www.cinemacity.bg

24 знака (цифри и тирета) за билетите, закупени на касата на кинокомплексите

7 знака (цифри ) на номерата на касовите бележки от касите на кинокомплексите. 6 знака (цифри) за касовите бележки от Cinema City Варна.