Правила

Игра „ Регистрирай билет за Боб Марли: One Love”
Играта се провежда в периода от 14  до 25 февруари 2024. Всяко участие е валидно в рамките на упоменатия период.
2. Описание на Играта 
Целта на Играта е популяризиране на филма „Боб Марли: One Love ”, в рамките на която Участниците (дефинирани по-долу), избрани чрез жребий, ще спечелят Наградите (дефинирани по-долу). 
3. Организатор на Играта и Официални правила на Играта
Игра „ Регистрирай билет за „Боб Марли: One Love ” („Играта”) се организира и провежда от Cinema City България, (наричан "Организатор" по-долу). С приемане на приложението, Участниците в Играта се съгласяват с изложеният по-долу регламент на Играта  (“Официални Правила”) и се задължават да ги спазват.
Официалните Правила се прилагат за целия период на провеждане на Играта във вида, в който са публикувани на следния интернет адрес - www.cinemacity.bg/regulations 
Участниците в Играта следва сами да проверяват на www.cinemacity.bg/regulations  за промени в Официалните Правила, като Организаторът на Играта не е длъжен да ги информира по друг начин за промени.
Наградите за участниците в Играта се осигуряват от: „Форум Филм България ”.

4. Участници в Играта 
4.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наричани по-долу "Официални Правила"). 
4.2. Участник в Играта е всяко физическо лице, което е български гражданин, което в периода на Играта (14  до 25 февруари 2024) е регистрирало своя билет от Cinema City България от филма „Боб Марли: One Love ”,  и-мейл адрес, и, обекта на Cinema City, който е посетил, на www.cinemacity.bg/films/bob-marley-one-love.
4.3. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на Участниците, станали му известни при и по повод участието им в Играта. 
4.4. Не може да бъде участник в играта лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за компанията, която организира играта, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на играта има право да преустанови участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторът на играта самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано. 
4.5. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации "автоматично", вместо Участниците.
4.6. Всеки Участник, който се опита да наруши правилата на Играта („Нарушение”) ще бъде автоматично дисквалифициран от Организаторите. Нарушение изрично включва действия за: а)регистрация на билет от друг филм или от друга кино верига; в) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Играта; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в томболата или увеличава шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила, в т.ч. правилата за регистрация.
5. Територия на Играта
Играта се провежда на територията на Република България. Играта се организира на български език и провежда на страницата на Cinema City www.cinemacity.bg
6. Описание на наградите
Наградите представляват само и единствено:
1.    Тениска – 1бр.
2.    Bluetooth колонка – 2бр.

6.1. 3 души от участвалите, избрани на томболен принцип, ще спечелят по една от посочените награди.

6.2. Тегленето на Наградата в Играта се извършва от представител на Cinema City България  на 26.02.2024 г. Победителите  само с техните мейли ще бъдат обявени на 26.02  на www.cinemacity.bg/films/bob-marley-one-love 
6.3. Наградите ще могат да бъдат получени от киното, посочено от участника при регистрацията на билета. Краен срок за получаване на наградите е 31 март 2024 г.
7. Определяне на спечелилите участници 
7.1. Печелившите Участници ще бъдат избрани от представител на Cinema City България чрез жребий на случаен принцип от базата данни , включваща всички Участници, и техните имейли ще бъдат обявени на специализираното приложение/таб на играта, който се намира на: www.facebook.com/CinemaCity
7.2. Наградите ще се предоставят само на Участници, чиято регистрация е валидна. Валидна е всяка регистрация, направена от Участник при точно спазване на настоящите Официални Правила.
8. Отсъствие на парични алтернативи 
Не се допуска размяна на наградата за паричната й равностойност и/или други материални или нематериални изгоди. 
9.  Прекратяване на играта 
Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата на Синема Сити България: www.cinemacity.bg/films/bob-marley-one-love , в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата,форсмажорни или други обстоятелства, които налагат спиране на Играта. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от Участниците ползи, резултат от такова прекратяване на Играта.
10.  Печеливши претенции
Наградите ще се предоставят на Участници, които имат право да участват в Играта и са били обявени за печеливши по Официалните Правила на Играта. 
11.  Грешки и невалидни регистрации
Организаторът не носи отговорност за регистрации, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за регистрации, направени от лица, които нямат право да участват в Играта.
12. Съдебни спорове 
Всеки потенциален спор между  Организатора на Играта и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК. 
13. Публичност
С участието си в настоящата Промоция Участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Промоцията и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея и предоставят изричното си съгласие Организаторът на Промоцията да обработва предоставените от тях лични данни.
14. Отговорност 
14.1. Участието на всеки Участник в Играта e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие във Играта, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено. 
14.2. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др. 
14.3. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на съответната награда.
14.4.  Организаторът не отговаря 
(i) за каквито и да е претенции, свързани с качеството, поддръжката или използването на Наградата; 
(ii) в случай че Наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност печелившият Участник и/или негов представител да се яви и получи Наградата в рамките на определените в настоящите Официални правила; 
(iii) при невъзможност Награда да бъде предоставена и/или използвана поради непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други непреодолими обстоятелства. 
14.5. Организаторът не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с притежанието и ползването на Наградата. 
14.6. Организаторът има право да изключи от участие в Играта, както и да не предоставя Награда на Участник, за който има данни, че е извършил злоупотреба с технически, програмни или други средства и устройства с цел неправомерен достъп до системи на Организатора и/или участие в Играта и спечелване на Наградата. 
14.7. Всички регистрации след определения краен срок на Играта, както и регистрации, в които липсват или са непълни някои от данните съгласно настоящите Официални Правила, които участникът следва да представи за участие в Играта, се считат за невалидни. 
14.8. Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция за непечеливши за претенции, които възникват след обявяването на печелившите участници.  
14.9. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта на: 
14.10. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила. Измененията и допълненията (според случая) влизат в сила от деня на публикуването им в интернет. 
14.11.Организаторът си запазва правото да прекрати конкурса или да промени неговите правила по всяко време и без предупреждение.
15. Допълнителни разпоредби 
15.1. С изпращането на заявление за регистрация от Участник се счита, че същият приема тези Официални правила, както и че предоставя на Организатора доброволно необходимите за участие в Кампанията лични данни, както и съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни. 
15.2. Официални правила Официалните правила ще бъдат достъпни на специализираното приложение/таб на играта, което се намира на Facebook страницата на Синема Сити България www.facebook.com/CinemaCity за периода на Играта. 
15.3. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с настоящите Официални Правила и да спазват техните условия и разпоредби. С участието си участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра.
15.4. Тази кампания по никакъв начин не е спонсорирана, подкрепена, администрирана или свързана с Facebook.