Правила

Общи условия и правила на играта „Suzume“ (по-долу „Играта“)


I. Организатори:
1. "Синема Сити България" ЕООД, ЕИК: 130573398, със седалище и адрес на управление: 
гр. София, 1303, ул. „Брегалница“ № 45, ет. 5 (“Синема Сити“) и Хоби Геймс ООД

   
II. Продължителност на Играта
2. Играта стартира на 20.04.2023 г. и приключва на 30.04.2023 г. в 23:59 часа 
(„срок на Играта“).


III. Механизъм и условия за участие в Играта
3. Играта се провежда на територията на Република България на Фейсбук страниците на Синема Сити България ЕООД, уеб страницата на Синема Сити България ЕООД и уеб страницата на Хоби Геймс ООД, а именно:

  • www.facebook.com/CinemaCityBulgaria
  • www.cinemacity.bg
  • https://hobbygamesbg.com/

4. В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице, което в рамките на срока на Играта: 

4.1 посети страниците на Cinema City Bulgaria и Хоби Геймс ООД, посочени по-горе и открие банер/пост за играта, в който има публикувана визия, съдържаща 1/3 част от специален код. 
4.2. За участие в Играта и разпределянато на наградите в нея, ще е необходимо участникът да събере целия код, посветен на Играта, като посети и трите страници и да го изпрати на мейл с адрес: [email protected] до 30 април 2023, 23:59 часа., заедно с две имена.
 


IV. Награди
5. Наградите се осигуряват от „Хоби Геймс ООД", 
6. Описание на наградите: 
Наградите са само и единствено: 

  • 1)     Weathering with You Pop Up Parade Колекционерска Фигурка - Hina Amano - 1бр
  • 2)     Weathering with You Pop Up Parade Колекционерска Фигурка - Hodaka Morishimad - 1бр
  • 3)     Манга: Weathering with you 2 - 1бр
  • 4)     Манга: Weathering with you 3 - 1бр   


V. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите
7. На 2.5.2023 ще бъдат изтеглени 4 (четири) участника, от всички, изпълнили условията за участие в Играта, които ще спечелят само и единствено описаните по-горе награди. 
Тегленето на наградите се извършва от представители на Организатора. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички, които са събрали целия код и са изпратили имейл до [email protected] Участниците, спечелили награди се уведомяват за това, че са изтеглени за получаване на награда на мейла, с който са се включили за участие. Там се уточнява и киносалона от веригата на Синема Сити, в който избират да я получат. 

8. Организатора не отговаря, в случай че наградата не може да бъде предоставена по причини, независещи от него и/или не може да бъде използвана поради невъзможност на печелившия участник, предоставяне на неточни лични данни, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш участник или причини, извън контрола на Организатора.
9. Наградите не могат да бъдат заменяни за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.
10. Eдин участник има право да получи само една награда. Ако участникът бъде изтеглен втори път като печеливш за награда, на негово място се изтегля нов печеливш участник. Всеки участник може да спечели само една награда, независимо от това колко пъти е изпратил имейл със събрани кодове. 
11. “Синема Сити България" ЕООД се свързва с печелившите участници за уточняване начина на получаването на наградите на мейла, с който са се включили за участие.  Наградите се получават от киносалоните на Cinema City в страната по избор на печелившия, а в случаите, в които в града на печелившия няма локация на Синема Сити и се се налага изпращането по куриер – доставката е за сметка на получателя. Наградите могат да бъдат получени в рамките на 10 работни дни от датата на уговаряне на начина на получаването, но не по-късно от 1 месец (тридесет календарни дни) след обявяването на печелившите участници. Получаването на наградата става само срещу легитимиране с документ за самоличност пред служител на „Синема Сити България" ЕООД или пред съответния куриер.
12. Наградата може да се предостави само на участник, който има право да участва в Играта, бил е обявен за печеливш съгласно настоящите условия и правила на Играта и се е легитимирал с документ за самоличност (паспорт, лична карта) при получаване на наградата, като имената  следва да съвпадат с имената, посочени в имейла, от който е изпратен кода.


VI. Други условия
13. С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Организатора, в качеството му на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта, включително с оглед обявяване на печелившите и предоставянето на наградите на спечелилите участници. Политиката ни за поверителност e тук: www.cinemacity.bg/static/bg/bg/privacy-policy. След приключване на Играта, всички предоставени данни във връзка с участието в Играта, ще бъдат изтрити в срок до 1 (един) месец след предоставяне и на последната от наградите на печелившите. 
14. С участието си в Играта и изпращането на имейл до [email protected], се приема че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила. 
15. Право на участие в Играта нямат служители на Организатора и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.
16. Организаторът не носи отговорност за регистрации, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за регистрации, направени от лица, които нямат право да участват в Играта.
17. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефонен номер за контакт или неверен, непълен или неточен адрес за доставка на наградата, както и за печеливш, който няма право да участва в Играта поради противоречие с нейните условия. Организаторите не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват предоставянето или използването на съответната награда.
18. Организаторите на Играта имат право по своя преценка да прекратят Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.
19. Настоящите правила се публикуват на www.cinemacity.bg  като Организаторите си запазват правото да променят правилата, наградите, датите на началото и/или края на Играта. Промените влизат в сила от публикуването им на сайта www.cinemacity.bg. 

29.11.2022, 
Синема Сити България