Правила

Общи условия и правила на играта „Стани ловец на духове! Намери знака“ (по-долу „Играта“)


I. Организатори:
1. "Синема Сити България" ЕООД, ЕИК: 130573398, със седалище и адрес на управление: 
гр. София, 1303, ул. „Брегалница“ № 45, ет. 5 (“Синема Сити“)

   
II. Продължителност на Играта
2. Играта стартира на 01.04.2024 г. и приключва на 14.04.2024 г. в 23:59 часа 
(„срок на Играта“).


III. Механизъм и условия за участие в Играта
3. Играта се провежда на територията на Република България на Инстаграм страницата на Синема Сити България ЕООД и в киносалоните на Синема Сити България ЕООД в София, Пловдив, Бургас и Варна, а именно:

 • https://www.instagram.com/cinemacitybg/

 

 • Синема Сити София - Мол София гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 101  
  Синема Сити София - Парадайс Център гр. София, бул. „Черни връх” № 100  
  Синема Сити Пловдив гр. Пловдив, ул. „Перущица” № 8  
  Синема Сити Бургас гр. Бургас, бул. „Янко Комитов” № 6  
  Синема Сити Варна гр. Варна, бул.  „Сливница” № 185  
  Синема Сити Русе гр. Русе, бул „Липник" № 121 Д  

4. В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице, което в рамките на срока на Играта: 

4.1 Посети кината на Cinema City Bulgaria, посочени по-горе и открие знака на "Ловци на духове".
4.2. За участие в Играта и разпределянато на наградите в нея, ще е необходимо участникът да снима знака на "Ловци на духове" и да изпрати снимката като съобщение до профила на Cinema City България в Инстаграм до 14 април 2024, 23:59 часа.

4.3 Да последва профилите на Cinema City Bulgaria @cinemacity.bg.


IV. Награди
5. Наградите се осигуряват от „Синема Сити България" и  „Форум Филм България".
6. Описание на наградите: 
Наградите са само и единствено: 

 • 7 бр. комплекти от бутилка, скуиши и билет за "Ловци на духове: Замръзналата империя" от Cinema City ( билет няма да важи за предпремиерни, IMAX и 4DX прожекции)

V. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите
7. На 15.4.2024 ще бъдат изтеглени 7 (седем) участника, от всички, изпълнили условията за участие в Играта, които ще спечелят само и единствено описаните по-горе награди. 
Тегленето на наградите се извършва от представители на Организатора. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички, които са открили знака на "Ловци на духове" и изпратили нейна снимка като съобщение до профила на Синема Сити България в Инстаграм. Участниците, спечелили награди се уведомяват за това, че са изтеглени за получаване на награда като отговор на съобщението, което са изпратили. Там се уточнява и киносалона от веригата на Синема Сити, в който избират да я получат. 

8. Организатора не отговаря, в случай че наградата не може да бъде предоставена по причини, независещи от него и/или не може да бъде използвана поради невъзможност на печелившия участник, предоставяне на неточни лични данни, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш участник или причини, извън контрола на Организатора.
9. Наградите не могат да бъдат заменяни за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.
10. Eдин участник има право да получи само една награда. Ако участникът бъде изтеглен втори път като печеливш за награда, на негово място се изтегля нов печеливш участник. Всеки участник може да спечели само една награда,
11. “Синема Сити България" ЕООД се свързва с печелившите участници за уточняване начина на получаването на наградите като отговор на съобщението, с което са се включили за участие.  Наградите се получават от киносалоните на Cinema City в страната по избор на печелившия, а в случаите, в които в града на печелившия няма локация на Синема Сити и се се налага изпращането по куриер – доставката е за сметка на получателя. Наградите могат да бъдат получени в рамките на 10 работни дни от датата на уговаряне на начина на получаването, но не по-късно от 1 месец (тридесет календарни дни) след обявяването на печелившите участници. Получаването на наградата става само срещу легитимиране с документ за самоличност пред служител на „Синема Сити България" ЕООД или пред съответния куриер.
12. Наградата може да се предостави само на участник, който има право да участва в Играта, бил е обявен за печеливш съгласно настоящите условия и правила на Играта и се е легитимирал с документ за самоличност (паспорт, лична карта) при получаване на наградата, като имената  следва да съвпадат с имената, посочени в съобщението.


VI. Други условия
13. С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Организатора, в качеството му на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта, включително с оглед обявяване на печелившите и предоставянето на наградите на спечелилите участници. Политиката ни за поверителност e тук: www.cinemacity.bg/static/bg/bg/privacy-policy. След приключване на Играта, всички предоставени данни във връзка с участието в Играта, ще бъдат изтрити в срок до 1 (един) месец след предоставяне и на последната от наградите на печелившите. 
14. С участието си в Играта и изпращането на съобщението до Instagram профила на Синема Сити се приема че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила. 
15. Право на участие в Играта нямат служители на Организатора и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.
16. Организаторът не носи отговорност за участия, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за участия, направени от лица, които нямат право да участват в Играта.
17. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефонен номер за контакт или неверен, непълен или неточен адрес за доставка на наградата, както и за печеливш, който няма право да участва в Играта поради противоречие с нейните условия. Организаторите не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват предоставянето или използването на съответната награда.
18. Организаторите на Играта имат право по своя преценка да прекратят Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.
19. Настоящите правила се публикуват на www.cinemacity.bg  като Организаторите си запазват правото да променят правилата, наградите, датите на началото и/или края на Играта. Промените влизат в сила от публикуването им на сайта www.cinemacity.bg. 

01.04.2024 
Синема Сити България