Правила

ПРАВИЛА НА ИГРА ФЕЙСБУК "ТРОЛЧЕТА:БАНДАТА СЕ СЪБИРА"

I.        ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

    Настоящата игра-промоция „Тролчета: Бандата се събира“ („Играта”) се организира и провежда от „Синема Сити България” ЕООД, ЕИК 130573398, със седалище и адрес на управление в България, гр. София, р-н „Възраждане”, ул. „Брегалница” № 45 („Организатора”). Промоцията e в кинокомплекси Синема Сити, а доставчик на наградата е United International Pictures, представлявани от Element London Ltd., със седалище 5 Morie St, London SW18 1SL.

 

II.        ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

    Играта се организира и провежда в съответствие с настоящите официални правила („Официалните Правила”). Няма други условия или правила, които да са приложими към Играта. Официалните правила се прилагат за целия период на провеждане на Играта във вида, в който са публикувани на интернет сайта https://www.cinemacity.bg („Уебсайта”). Организаторът на Играта има право по всяко време да променя Официалните Правила, като съответната промяна влиза в сила от публикуването на изменените Официални Правила на Уебсайта. Участниците в Играта следва сами да проверяват на Уебсайта за промени в Официалните Правила, като Организаторът на Играта не е длъжен да ги информира по друг начин, освен чрез посоченото по-горе публикуване на изменените Официални Правила на Уебсайта. Изменените и/или допълнени Общи условия обвързват участниците в Играта с приемането им по посочения по-горе начин.

 

 

III.        ТЕРИТОРИЯ  И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

    Играта се организира и провежда на  Фейсбук страницата на Синема Сити България ЕООД https://www.facebook.com/CinemaCityBulgaria.

 

IV.        ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

    Играта стартира  на 20 октомври 2023 г. и приключва  на 3 ноември 2023 г.

Организаторът на Играта има право да я прекрати по всяко време, както и ако установи, по своя преценка, нарушаването на тези Официални Правила или извършването на злоупотреби във връзка с Играта, без значение от кого са извършвани злоупотребите, или настъпването на форсмажорни обстоятелства, или при разпореждане от или образуване на производство пред компетентен орган във връзка с Играта. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в Играта. Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от Участниците ползи, резултат от такова прекратяване на Играта.

При обявяване на печеливши Участници или при решение на Организатора за прекратяване на Играта, тези обстоятелства се публикуват от Организатора на Уебсайта и се считат за известни на всички лица от момента на публикуването им на Уебсайта.

След прекратяване на Играта, независимо от основанието за това, Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награди.

 

V.        УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

    В Играта може да участва всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице с профил в активен профил в Фейсбук, с изключение на служителите на „Синема Сити България” ЕООД и Adecco HR, които работят при Организатора, включително, но не само членовете на семействата, роднините по права линия без ограничения на всички посочени по-горе лица. Служители на агенциите, обслужващи Синема Сити и кампанията за играта, също нямат право на участие. Печелившият участник трябва да представи валиден, закупен билет за „Тролчета: Бандата се събира“ от Синема Сити България.

 

 

VI.        ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

1.   В Играта има право да участва всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което: (i) отговаря на условията по раздел V по-горе, (ii) под специален пост на фейсбук страница на Синема Сити България е играл на https//trolls-hittheharmony.com/cinamycity-bg и e споделил в коментар снимка на своя резултат от играта.

 

2.     Всеки участник в Играта се счита за запознат с тези Общи Правила и обвързан от тях от момента, в който коментира под поста.

Всеки Участник в Играта безусловно и неотменимо се съгласява с настоящите Общи Правила и се задължава да ги спазва. Печелившите участници трябва да представи валиден, закупен билет за „Тролчета: Бандата се събира“ от Синема Сити България.

 

VII.        НАГРАДИ

1.        Наградите, подлежащи на раздаване на печеливши участници в Играта, са, както следва:

    1. Комплект от 9 кукли тролчета и сет за игра - 2бр

 

Условия за предоставяне и използване на наградата:

 

2.       Налична са  две(2) награди. Наградите се състои (само и единствено) от 2 броя комплект от 9 кукли тролчета и сет за игра, предоставен от United International Pictures, представлявани от Element London Ltd.,

 

Допълнителни условия за получаване на наградата: Всеки от печелившите участници трябва да представи валиден, закупен билет за „Тролчета: Бандата се събира“ от Синема Сити България.

 

4.        Организаторът на Играта няма да раздаде повече награди от количествата, посочени в настоящите Общи Правила. Организаторът не носи отговорност, в случай че не успее да се свърже с печелившия участник поради технически причини или заради подадени от него неверни данни. Организаторът не носи отговорност, в случай че някой от печелившите участници е обективно възпрепятстван да получи и използва наградата си.

 

5.        Печелившите участници ще бъде изтеглен на лотариен принцип от всички коментари под поста с анонс на ИГРАТА.

 

След като бъдат изтеглен печелившите участници, Организаторът ще се свърже с него в срок от 5 календарни дни за уточняване на процедурата по получаване и ползване на наградата. 

 

6.        Наградата, се предава на спечелилия я участник, след представяне от негова страна на валиден билет за филма, чиято четливост не е нарушена, които не е манипулиран по какъвто и да е начин и които доказва закупуването от страна на Участника на поне 1 (един) билет за прожекция на филма „Тролчета: Бандата се събира“, за обект на Синема Сити България на територията на Република България или онлайн на www.cinemacity.bg. При билет, закупен онлайн, участникът трябва да покаже електронен билет (разпечатка или на електронно устройство).

 

Невалидни билети не са вземат предвид и не дават право на частника да получи награда.

 

7.        Наградата се предоставя на печеливш участник, само ако участникът има право да участва в Играта и отговаря на всички условия, посочени в Раздели V, VI и VII на тези Общи Правила.

 

 

8.        Организаторът на Играта не носи отговорност за печатни грешки в билетите, както и за нечетливи или повредени по такъв начин билети на Синема Сити България,  така че посочените в тях сума, дата или други данни са нечетливи.

 

 

9.        Наградата се дава на печеливш участник, който има право да участва в Играта, който е участвал в Играта при спазване на настоящите Общи Правила. Наградата се предава с приемо-предавателен протокол, подписан от страните.

 

 

VIII.    ДЕКЛАРИРАНЕ НА НАГРАДИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), във връзка с &1, т.62 от ЗДДФЛ, предметни награди на стойност над 100,00 лева с ДДС са облагаем доход за физическото лице, което ги получава.

 

Наградата, която се предоставя в настоящата игра „Тролчета: Бандата се събира“ ПРЕДСТАВЛЯВА облагаем доход за физическото лице, като в този случай при получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол. Когато наградата е на стойност над 100,00 лева с ДДС, Организаторът, съгласно чл.65, ал.7 от ЗДДФЛ е задължен да удържи и внесе дължимия данък, от името на печелившия Участник и за своя сметка,  както и да подаде декларация в НАП за дължимия данък. В тази връзка печелившият Участник доброволно, информирано и свободно предоставят личните си данни за попълването на приемо-предавателния протокол. Удържаният и внесен данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице получило наградата не е задължено да подава годишна данъчна декларация.

 

IX.    ОТГОВОРНОСТ

1.        Организаторът на Играта не носи отговорност за:

    -    качеството и характеристиките на предоставената награда;

    -    спорове за собственост върху билет за филма „Тролчета: Бандата се събира“; тези спорове не засягат Организатора, тъй като той предоставя награда на това лице, което е представило валиден билет за филма Тролчета: Бандата се събира и за съответната награда, в срока на Играта;

 

2.        Участието на всеки участник в Играта е изцяло за негова сметка и на негов риск.

3.        Участници, които нямат право да участват в Играта, които са нарушили настоящите Общи Правила или чийто билет за филма „Тролчета: Бандата се събира" на Синема Сити България е невалиден, нямат право да участват в Играта, а ако вече са участвали и са спечелили награда, дължат на Организатора връщане на наградата или паричната й равностойност, както и обезщетение за всички претърпени от Организатора вреди, включително и вреди, свързани с нарушаване на репутацията на Организатора или създаване на съмнение в обществото относно манипулиране на Играта или злоупотреби, свързани с нея.

4.        Организаторът на Играта не е длъжен и няма да води кореспонденция относно претенции за участие в Играта, нито за претенции за получаване на награди, предявени след изтичане на срока на Играта и/или предаванена наградата на победителя.

5.        За избягване на съмнение Организаторът на Играта не носи отговорност за качеството и характеристиките на наградата, предоставяни в играта „Тролчета: Бандата се събира“:

→ Комплект от 9 кукли тролчета и сет за игра - 2бр

тъй като те се предоставят и произвеждат от трети лица. В случай, че Участник/печеливш Участник има възражения, рекламации или претенции относно качествата на получената награда, същият следва да се обърне към доставчика на наградата, посочен в приемо-предавателния протокол за съответната награда или посочен допълнително от Организатора.

Организаторът на Играта не поема никакви допълнителни ангажименти към участниците в Играта, освен изрично посочените в настоящите Общи Правила.

 

6.        Ангажиментът на Организатора на Играта по предоставяне на наградата на печелившия участник се изчерпва с връчване на съответната награда на печелившия участник.

 

 

X.    ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ И ДРУГИ АЛТЕРНАТИВИ

   Не се допуска размяна на съответната награда за паричната ѝ равностойност или за други материални или нематериални изгоди. Ако на Организатора на Играта не му е възможно да предостави някоя от посочената в раздел VII награди, Организаторът си запазва правото по своя преценка да даде в замяна друга, сходна по равностойност награда.

 

 

XI.    СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между Организатора на Играта и участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от Арбитражния съд при БТПП или от компетентния съд в гр. София по избор на страната, инициираща производството.

 

 

XII.    ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни на всички участници, се обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешната политика на Организатора за защита на личните данни за целите, посочени в настоящите Официални правила, както и с политиката за лични данни на предоставящия наградата United International Pictures, представлявани от Element London Ltd.

 

За целите на настоящата Игра, Организаторът, в качеството си на Администратор на лични данни, обработва личните данни на участниците, както следва:

 

-    На участниците, участвали с коментар под поста на страницата на на Синема Сити България за участие в играта  „Тролчета: Бандата се събира“ – фейсбук профил;

-    На печелившите Участници, във връзка с подписването на приемо-предавателен протокол за получената награда – три имена (име, презиме и фамилия), ЕГН, адрес, данни по лична карта или паспорт,  телефонен номер и имейл адрес;

-    На печелившите участници  с маркетингова цел, за популяризиране в дигитални медии чрез социални мрежи или други канали за комуникация в онлайн средата  -  изображение на лицето.

Печелившите участници е информиран и дава/или не дава съгласието си, при подписването на приемо-предавателния протокол за наградата за обработка на посочените по-горе лични данни, както и да бъдат снимани при получаване на наградата;

 

Вашите данни ще бъдат обработвани:

-    за целите на изпълнение на този документ (в обхвата на данните посочен по-горе) - въз основа на нашия законен интерес, който трябва да се разбира като правилна идентификация на участниците, които декларират информацията, и желаят да участват в Играта (член 6, раздел 1, точка е GDPR);

-    за целите на изпълнение на наше законово задължение (в обхвата на данни посочен по-горе) - за удържане, внасяне и деклариране пред НАП на дължимия данък за наградата, съгласно настоящия протокол (член 6, раздел 1, точка в) GDPR);

-    с цел маркетинг (в обхвата на вашето изображение на лицето) - въз основа на вашето съгласие (член 6, раздел 1 точка а GDPR);

 

Независимо от това, за участие в Играта и за получаване на награда, се изисква и съгласие за обработка на посочените лични данни, което се дава с приемането на настоящите Общи правила, а на печелившия участник и с подписването на приемо-предавателния протокол за наградата. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

 

Предоставянето на съгласие за обработка на описаните в настоящите Официални правила лични данни, има изцяло доброволен характер, което означава, че ако участникът не желае да предоставя описаните лични данни, те няма да бъдат обработени по описания начин, но същевременно e невъзможно да участва в играта и да получи спечелената награда от играта „Тролчета: Бандата се събира“ , ако бъде избран за печеливш Участник.

 

Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора могат да бъдат разкривани от него за целите на Играта или в изпълнение на императивни разпоредби на трети лица и на други администратори на лични данни на територията на Република България или на територията на предоставящия наградата, а именно Element London Ltd., при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

 

Събраните във връзка с участие в Играта лични данни ще бъдат съхранявани за срокове, както следва: за счетоводни и данъчни цели данни на печелившия участник, получил предметна награда на стойност над 100,00 лева с ДДС ще бъдат съхранявани за срок не по-дълъг от 11 (единайсет) години от датата на предоставяне на наградата, а останалите за срок не по-дълъг от 1 година;

 

По всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство, чрез изпращане на нарочно писмо на адреса на Организатора или на имейл адрес: [email protected], всяко лице, чиито данни се обработват във връзка с играта, има право да:

 

а) оттегли съгласието си за обработка на лични данни, когато обработката на данни се извършва въз основа на съгласие;

 

б) отправи запитване до Организатора дали негови лични данни се обработват и да получи копие от обработваните данни, както и информация относно целта на обработка, както и на кого са или ще бъдат разкрити (право на достъп);

 

в) поиска корекция на неточност в обработваните му лични данни или допълване на непълни лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране);

 

г) поиска от Организатора да изтрие свързани с него лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които е оттеглил/а съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил/а (право на изтриване);

 

д) поиска от Организатора да ограничи обработката на личните му данни (т.е. личните данни да продължат да бъдат съхранявани от Организатора, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на личните данни се оспорва от лицето или когато обработването е неправомерно и лицето желае данните му да бъдат съхранени с цел защита на правни претенции (право на ограничаване на обработването);

 

е) поиска от Организатора личните данни, които го засягат, в структуриран, широко

използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на данните);

 

ж) възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг (т.е. за целите на предлагане на стоки и услуги по имейл, телефон или друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлагани стоки и услуги), в случай че личните му данни бъдат обработени за такава цел (право на възражение);

 

з) подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че счита, че е налице нарушение на приложимо законодателство за защита на личните му данни;

 

Участниците декларират, че при спазване на приложимото законодателство са съгласни описаните в настоящите Официални правила лични данни да бъдат обработени от Организатора по описания начин, за посочените цели;

 

За неуредените в настоящите Условия въпроси относно обработка на лични данни от „Синема Сити България” ЕООД, се прилагат Основните принципи за защита на данните на  Синема Сити;

 

За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени съгласно настоящите Официални правила, се прилагат разпоредбите на приложимото законодателство.

 

 

Допълнителна информация за Играта може да бъде получена в контактната форма на сайта на Синема Сити България https://www.cinemacity.bg/contact.

 

 

Синема Сити България

20.10.2023г., София

ПРАВИЛА НА ИГРА ИНСТАГРАМ "ТРОЛЧЕТА:БАНДАТА СЕ СЪБИРА"

I.        ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

    Настоящата игра-промоция „Тролчета: Бандата се събира“ („Играта”) се организира и провежда от „Синема Сити България” ЕООД, ЕИК 130573398, със седалище и адрес на управление в България, гр. София, р-н „Възраждане”, ул. „Брегалница” № 45 („Организатора”). Промоцията e в кинокомплекси Синема Сити, а доставчик на наградата е United International Pictures, представлявани от Element London Ltd., със седалище 5 Morie St, London SW18 1SL.

 

II.        ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

    Играта се организира и провежда в съответствие с настоящите официални правила („Официалните Правила”). Няма други условия или правила, които да са приложими към Играта. Официалните правила се прилагат за целия период на провеждане на Играта във вида, в който са публикувани на интернет сайта https://www.cinemacity.bg („Уебсайта”). Организаторът на Играта има право по всяко време да променя Официалните Правила, като съответната промяна влиза в сила от публикуването на изменените Официални Правила на Уебсайта. Участниците в Играта следва сами да проверяват на Уебсайта за промени в Официалните Правила, като Организаторът на Играта не е длъжен да ги информира по друг начин, освен чрез посоченото по-горе публикуване на изменените Официални Правила на Уебсайта. Изменените и/или допълнени Общи условия обвързват участниците в Играта с приемането им по посочения по-горе начин.

 

 

III.        ТЕРИТОРИЯ  И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

    Играта се организира и провежда на  Инстаграм страницата на Синема Сити България ЕООД: https://www.instagram.com/cinemacitybg/.

 

IV.        ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

    Играта стартира  на 20 октомври 2023 г. и приключва  на 3 ноември 2023 г.

Организаторът на Играта има право да я прекрати по всяко време, както и ако установи, по своя преценка, нарушаването на тези Официални Правила или извършването на злоупотреби във връзка с Играта, без значение от кого са извършвани злоупотребите, или настъпването на форсмажорни обстоятелства, или при разпореждане от или образуване на производство пред компетентен орган във връзка с Играта. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в Играта. Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от Участниците ползи, резултат от такова прекратяване на Играта.

При обявяване на печеливши Участници или при решение на Организатора за прекратяване на Играта, тези обстоятелства се публикуват от Организатора на Уебсайта и се считат за известни на всички лица от момента на публикуването им на Уебсайта.

След прекратяване на Играта, независимо от основанието за това, Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награди.

 

V.        УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

    В Играта може да участва всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице с профил в активен профил в Фейсбук, с изключение на служителите на „Синема Сити България” ЕООД и Adecco HR, които работят при Организатора, включително, но не само членовете на семействата, роднините по права линия без ограничения на всички посочени по-горе лица. Служители на агенциите, обслужващи Синема Сити и кампанията за играта, също нямат право на участие. Печелившият участник трябва да представи валиден, закупен билет за „Тролчета: Бандата се събира“ от Синема Сити България.

 

 

VI.        ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

1.   В Играта има право да участва всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което: (i) отговаря на условията по раздел V по-горе, (ii) под специален пост в инстаграм страница на Синема Сити България е отговорило в коментар на следния въпрос: "Ако участваше в най-яката тролска банда с какъв цвят коса щеще да си и какъв щеше да ти е сценичния прякор?", последвало е @cinemacity.bg и е споделило поста с играта.

 

2.     Всеки участник в Играта се счита за запознат с тези Общи Правила и обвързан от тях от момента, в който коментира под поста.

Всеки Участник в Играта безусловно и неотменимо се съгласява с настоящите Общи Правила и се задължава да ги спазва. Печелившият участник трябва да представи валиден, закупен билет за „Тролчета: Бандата се събира“ от Синема Сити България.

 

VII.        НАГРАДИ

1.        Наградите, подлежащи на раздаване на печеливши участници в Играта, са, както следва:

    1. Комплект от 9 кукли тролчета и сет за игра - 1бр

 

Условия за предоставяне и използване на наградата:

 

2.       Налична е една (1) награда. Наградата се състои (само и единствено) от 1 брой комплект от 9 кукли тролчета и сет за игра, предоставен от United International Pictures, представлявани от Element London Ltd.,

 

Допълнителни условия за получаване на наградата: Печелившият участник трябва да представи валиден, закупен билет за „Тролчета: Бандата се събира“ от Синема Сити България.

 

4.        Организаторът на Играта няма да раздаде повече награди от количествата, посочени в настоящите Общи Правила. Организаторът не носи отговорност, в случай че не успее да се свърже с печелившия участник поради технически причини или заради подадени от него неверни данни. Организаторът не носи отговорност, в случай че някой от печелившите участници е обективно възпрепятстван да получи и използва наградата си.

 

5.        Печелившият участник ще бъде изтеглен на лотариен принцип от всички коментари под поста с анонс на ИГРАТА.

 

След като бъдат изтеглен печелившият участник, Организаторът ще се свърже с него в срок от 5 календарни дни за уточняване на процедурата по получаване и ползване на наградата. 

 

6.        Наградата, се предава на спечелилия я участник, след представяне от негова страна на валиден билет за филма, чиято четливост не е нарушена, които не е манипулиран по какъвто и да е начин и които доказва закупуването от страна на Участника на поне 1 (един) билет за прожекция на филма „Тролчета: Бандата се събира“, за обект на Синема Сити България на територията на Република България или онлайн на www.cinemacity.bg. При билет, закупен онлайн, участникът трябва да покаже електронен билет (разпечатка или на електронно устройство).

 

Невалидни билети не са вземат предвид и не дават право на частника да получи награда.

 

7.        Наградата се предоставя на печеливш участник, само ако участникът има право да участва в Играта и отговаря на всички условия, посочени в Раздели V, VI и VII на тези Общи Правила.

 

 

8.        Организаторът на Играта не носи отговорност за печатни грешки в билетите, както и за нечетливи или повредени по такъв начин билети на Синема Сити България,  така че посочените в тях сума, дата или други данни са нечетливи.

 

 

9.        Наградата се дава на печеливш участник, който има право да участва в Играта, който е участвал в Играта при спазване на настоящите Общи Правила. Наградата се предава с приемо-предавателен протокол, подписан от страните.

 

 

VIII.    ДЕКЛАРИРАНЕ НА НАГРАДИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), във връзка с &1, т.62 от ЗДДФЛ, предметни награди на стойност над 100,00 лева с ДДС са облагаем доход за физическото лице, което ги получава.

 

Наградата, която се предоставя в настоящата игра „Тролчета: Бандата се събира“ ПРЕДСТАВЛЯВА облагаем доход за физическото лице, като в този случай при получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол. Когато наградата е на стойност над 100,00 лева с ДДС, Организаторът, съгласно чл.65, ал.7 от ЗДДФЛ е задължен да удържи и внесе дължимия данък, от името на печелившия Участник и за своя сметка,  както и да подаде декларация в НАП за дължимия данък. В тази връзка печелившият Участник доброволно, информирано и свободно предоставят личните си данни за попълването на приемо-предавателния протокол. Удържаният и внесен данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице получило наградата не е задължено да подава годишна данъчна декларация.

 

IX.    ОТГОВОРНОСТ

1.        Организаторът на Играта не носи отговорност за:

    -    качеството и характеристиките на предоставената награда;

    -    спорове за собственост върху билет за филма „Тролчета: Бандата се събира“; тези спорове не засягат Организатора, тъй като той предоставя награда на това лице, което е представило валиден билет за филма Тролчета: Бандата се събира и за съответната награда, в срока на Играта;

 

2.        Участието на всеки участник в Играта е изцяло за негова сметка и на негов риск.

3.        Участници, които нямат право да участват в Играта, които са нарушили настоящите Общи Правила или чийто билет за филма „Тролчета: Бандата се събира" на Синема Сити България е невалиден, нямат право да участват в Играта, а ако вече са участвали и са спечелили награда, дължат на Организатора връщане на наградата или паричната й равностойност, както и обезщетение за всички претърпени от Организатора вреди, включително и вреди, свързани с нарушаване на репутацията на Организатора или създаване на съмнение в обществото относно манипулиране на Играта или злоупотреби, свързани с нея.

4.        Организаторът на Играта не е длъжен и няма да води кореспонденция относно претенции за участие в Играта, нито за претенции за получаване на награди, предявени след изтичане на срока на Играта и/или предаванена наградата на победителя.

5.        За избягване на съмнение Организаторът на Играта не носи отговорност за качеството и характеристиките на наградата, предоставяни в играта „Тролчета: Бандата се събира“:

→ Комплект от 9 кукли тролчета и сет за игра - 2бр

тъй като те се предоставят и произвеждат от трети лица. В случай, че Участник/печеливш Участник има възражения, рекламации или претенции относно качествата на получената награда, същият следва да се обърне към доставчика на наградата, посочен в приемо-предавателния протокол за съответната награда или посочен допълнително от Организатора.

Организаторът на Играта не поема никакви допълнителни ангажименти към участниците в Играта, освен изрично посочените в настоящите Общи Правила.

 

6.        Ангажиментът на Организатора на Играта по предоставяне на наградата на печелившия участник се изчерпва с връчване на съответната награда на печелившия участник.

 

 

X.    ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ И ДРУГИ АЛТЕРНАТИВИ

   Не се допуска размяна на съответната награда за паричната ѝ равностойност или за други материални или нематериални изгоди. Ако на Организатора на Играта не му е възможно да предостави някоя от посочената в раздел VII награди, Организаторът си запазва правото по своя преценка да даде в замяна друга, сходна по равностойност награда.

 

 

XI.    СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между Организатора на Играта и участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от Арбитражния съд при БТПП или от компетентния съд в гр. София по избор на страната, инициираща производството.

 

 

XII.    ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни на всички участници, се обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешната политика на Организатора за защита на личните данни за целите, посочени в настоящите Официални правила, както и с политиката за лични данни на предоставящия наградата United International Pictures, представлявани от Element London Ltd.

 

За целите на настоящата Игра, Организаторът, в качеството си на Администратор на лични данни, обработва личните данни на участниците, както следва:

 

-    На участниците, участвали с коментар под поста на страницата на на Синема Сити България за участие в играта  „Тролчета: Бандата се събира“ – фейсбук профил;

-    На печелившите Участници, във връзка с подписването на приемо-предавателен протокол за получената награда – три имена (име, презиме и фамилия), ЕГН, адрес, данни по лична карта или паспорт,  телефонен номер и имейл адрес;

-    На печелившите участници  с маркетингова цел, за популяризиране в дигитални медии чрез социални мрежи или други канали за комуникация в онлайн средата  -  изображение на лицето.

Печелившите участници е информиран и дава/или не дава съгласието си, при подписването на приемо-предавателния протокол за наградата за обработка на посочените по-горе лични данни, както и да бъдат снимани при получаване на наградата;

 

Вашите данни ще бъдат обработвани:

-    за целите на изпълнение на този документ (в обхвата на данните посочен по-горе) - въз основа на нашия законен интерес, който трябва да се разбира като правилна идентификация на участниците, които декларират информацията, и желаят да участват в Играта (член 6, раздел 1, точка е GDPR);

-    за целите на изпълнение на наше законово задължение (в обхвата на данни посочен по-горе) - за удържане, внасяне и деклариране пред НАП на дължимия данък за наградата, съгласно настоящия протокол (член 6, раздел 1, точка в) GDPR);

-    с цел маркетинг (в обхвата на вашето изображение на лицето) - въз основа на вашето съгласие (член 6, раздел 1 точка а GDPR);

 

Независимо от това, за участие в Играта и за получаване на награда, се изисква и съгласие за обработка на посочените лични данни, което се дава с приемането на настоящите Общи правила, а на печелившия участник и с подписването на приемо-предавателния протокол за наградата. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

 

Предоставянето на съгласие за обработка на описаните в настоящите Официални правила лични данни, има изцяло доброволен характер, което означава, че ако участникът не желае да предоставя описаните лични данни, те няма да бъдат обработени по описания начин, но същевременно e невъзможно да участва в играта и да получи спечелената награда от играта „Тролчета: Бандата се събира“ , ако бъде избран за печеливш Участник.

 

Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора могат да бъдат разкривани от него за целите на Играта или в изпълнение на императивни разпоредби на трети лица и на други администратори на лични данни на територията на Република България или на територията на предоставящия наградата, а именно Element London Ltd., при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

 

Събраните във връзка с участие в Играта лични данни ще бъдат съхранявани за срокове, както следва: за счетоводни и данъчни цели данни на печелившия участник, получил предметна награда на стойност над 100,00 лева с ДДС ще бъдат съхранявани за срок не по-дълъг от 11 (единайсет) години от датата на предоставяне на наградата, а останалите за срок не по-дълъг от 1 година;

 

По всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство, чрез изпращане на нарочно писмо на адреса на Организатора или на имейл адрес: [email protected], всяко лице, чиито данни се обработват във връзка с играта, има право да:

 

а) оттегли съгласието си за обработка на лични данни, когато обработката на данни се извършва въз основа на съгласие;

 

б) отправи запитване до Организатора дали негови лични данни се обработват и да получи копие от обработваните данни, както и информация относно целта на обработка, както и на кого са или ще бъдат разкрити (право на достъп);

 

в) поиска корекция на неточност в обработваните му лични данни или допълване на непълни лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране);

 

г) поиска от Организатора да изтрие свързани с него лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които е оттеглил/а съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил/а (право на изтриване);

 

д) поиска от Организатора да ограничи обработката на личните му данни (т.е. личните данни да продължат да бъдат съхранявани от Организатора, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на личните данни се оспорва от лицето или когато обработването е неправомерно и лицето желае данните му да бъдат съхранени с цел защита на правни претенции (право на ограничаване на обработването);

 

е) поиска от Организатора личните данни, които го засягат, в структуриран, широко

използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на данните);

 

ж) възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг (т.е. за целите на предлагане на стоки и услуги по имейл, телефон или друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлагани стоки и услуги), в случай че личните му данни бъдат обработени за такава цел (право на възражение);

 

з) подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че счита, че е налице нарушение на приложимо законодателство за защита на личните му данни;

 

Участниците декларират, че при спазване на приложимото законодателство са съгласни описаните в настоящите Официални правила лични данни да бъдат обработени от Организатора по описания начин, за посочените цели;

 

За неуредените в настоящите Условия въпроси относно обработка на лични данни от „Синема Сити България” ЕООД, се прилагат Основните принципи за защита на данните на  Синема Сити;

 

За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени съгласно настоящите Официални правила, се прилагат разпоредбите на приложимото законодателство.

 

 

Допълнителна информация за Играта може да бъде получена в контактната форма на сайта на Синема Сити България https://www.cinemacity.bg/contact.

 

 

Синема Сити България

20.10.2023г., София