ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „ИГРИТЕ НА ГЛАДА“

I.        ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
    Настоящата игра-промоция „ИГРИТЕ НА ГЛАДА“ („Играта”) се организира и провежда от „Синема Сити България” ЕООД, ЕИК 130573398, със седалище и адрес на управление в България, гр. София, р-н „Възраждане”, ул. „Брегалница” № 45 („Организатора”). Промоцията e в кинокомплекси Синема Сити. 


II.        ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА
    Играта се организира и провежда в съответствие с настоящите официални правила („Официалните Правила”). Няма други условия или правила, които да са приложими към Играта. Официалните правила се прилагат за целия период на провеждане на Играта във вида, в който са публикувани на интернет сайта https://www.igritenaglada.cinemacity.bg („Уебсайта”). Организаторът на Играта има право по всяко време да променя Официалните Правила, като съответната промяна влиза в сила от публикуването на изменените Официални Правила на Уебсайта. Участниците в Играта следва сами да проверяват на Уебсайта за промени в Официалните Правила, като Организаторът на Играта не е длъжен да ги информира по друг начин, освен чрез посоченото по-горе публикуване на изменените Официални Правила на Уебсайта. Изменените и/или допълнени Общи условия обвързват участниците в Играта с приемането им по посочения по-горе начин.


III.        ТЕРИТОРИЯ  И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
    Играта се организира и провежда на територията на кинокомплекси Синема Сити, оперирани от Организатора, в градовете София, Пловдив, Бургас, Варна, Стара Загора и Русе.
Играта се провежда само и единствено на специално създадения само за целите на Играта уебсайт: https://www.igritenaglada.cinemacity.bg.


IV.        ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
    Играта стартира в 00:01 на 10 ноември 2023 г. и приключва в 23:59 часа на 30 ноември 2023 г. 
Организаторът на Играта има право да я прекрати по всяко време, както и ако установи, по своя преценка, нарушаването на тези Официални Правила или извършването на злоупотреби във връзка с Играта, без значение от кого са извършвани злоупотребите, или настъпването на форсмажорни обстоятелства, или при разпореждане от или образуване на производство пред компетентен орган във връзка с Играта. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в Играта. Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от Участниците ползи, резултат от такова прекратяване на Играта.
При обявяване на печеливши Участници или при решение на Организатора за прекратяване на Играта, тези обстоятелства се публикуват от Организатора на Уебсайта и се считат за известни на всички лица от момента на публикуването им на Уебсайта.
След прекратяване на Играта, независимо от основанието за това, Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награди.


V.        УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА
    В Играта може да участва всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, навършило 18 години, с изключение на служителите на „Синема Сити България” ЕООД и Adecco HR, които работят при Организатора, включително, но не само членовете на семействата, роднините по права линия без ограничения на всички посочени по-горе лица. Служители на агенциите, обслужващи Синема Сити и кампанията за играта, също нямат право на участие. 


VI.        ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
1.    В Играта има право да участва всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което: (i) отговаря на условията по раздел V по-горе, (ii) е закупило 1 (един) билет за „Игрите на глада: Балада за пойни птици и змии“ в обект на Синема Сити България или онлайн от сайта на Синема Сити; и (iii) е регистрирало за участие в играта на сайта https://www.igritenaglada.cinemacity.bg закупеният билет/и за филма „Игрите на глада: Балада за пойни птици и змии“ („Участник”). За да участва в томболата за награда, освен условието за регистрация на закупен билет/и за филма „Игрите на глада: Балада за пойни птици и змии“, всеки участник трябва да е попълнил коректно и контактните си данни в на сайта. 
За избягване на съмнение в Играта участват билети за всички прожекции на филма „Игрите на глада“ в киносалони Синема Сити в периода на провеждане на Играта, включително закупените по време на предпродажбата на билети, стартирала на 3.11.2023 г. 
За избягване на съмнение периодът на провеждане на Играта е от 00:01 на 10 ноември 2023 г. и до 23:59 часа на 30 ноември 2023 г., но валидни за регистрация ще бъдат и билетите, закупени в периода 03 – 30.11.2023. 
Билетът/Билетите се регистрират с неговия номер/номера в съответното поле на сайта за участие в играта https://www.igritenaglada.cinemacity.bg, съответно:
•    24 знака (цифри и тирета) за билетите, закупени на касата на кинокомплексите от веригата Синема Сити на територията на Република България;
•    12 знака (само цифри) >> за билетите, закупени онлайн на www.cinemacity.bg
Виж Приложение 1 в края на Официалните правила, а също и падащото меню в регистрационната форма на сайта за участие в играта.
С всяка регистрация, която отговаря на изискванията на този раздел, VI, може да бъде спечелена само една награда.
2.     Всеки участник в Играта се счита за запознат с тези Общи Правила и обвързан от тях от момента, в който регистрира билет за филма „Игрите на глада: Балада за пойни птици и змии“, за участие в Играта. 
Всеки Участник в Играта безусловно и неотменимо се съгласява с настоящите Общи Правила и се задължава да ги спазва. 


VII.        НАГРАДИ
1.        Наградите, подлежащи на раздаване на печеливши участници в Играта, са подробно описани по-долу, както следва: 
    1.1.    1 (един) брой ПОДАРЪЧЕН ВАУЧЕР ЗА ПРЕЖИВЯВАНЕ Maximal Adventure, предоставен от Makaroon.bg, „Макарон” ЕООД, ЕИК 205055198, със седалище и адрес на управление: гр. София 1612, район „Красно Село”, бул. „Цар Борис III” № 19, вх. „В”, маг.24 и адрес за кореспонденция: София 1000, район „Възраждане”, ул. „Осогово” 86; 
1.2.    1 (един) брой ЗЛАТНО КЮЛЧЕ с тегло 1 грам , предоставено от Lionsgate, 2700 Colorado Avenue, Santa Monica, CA  90404;
1.3.    1 (един) брой филмова награда „Игрите на глада: Балада за пойни птици и змии“, състояща се от спортно горнище и значка, предоставена от Организатора; 
    
2.        Условия за предоставяне и използване на наградите: 
2.1.     1 (един) брой подаръчен ваучер за преживяване Maximal Adventure, предоставено от Makaroon.bg – 1 (един) брой: 
Наградата: Подаръчен ваучер за преживяване Maximal Adventure, предоставен от Makaroon.bg – 1 (един) брой, включва само и единствено:
•    Билет за участие в Maximal Adventure;
•    Изхранване;
•    Игри;
•    Място за нощувки;
•    Квалифицирани инструктори;
•    Оборудване;
Допълнителна информация:
Събитието се провежда в рамките на един уикенд – от петък до неделя. Играта има състезателен характер, като предизвикателствата са достъпни както за физически подготвени хора, така и за такива които не практикуват спорт в ежедневието си. Участниците са разделени на отбори, като в края на всеки ден, в който се играят игри, се излъчва временно класиране. Изхранването по време на приключението е на принципа на игра, като има включено и парти в последния ден на игрите.
Събитията се обявяват ежемесечно с един или два месеца напред.Принадлежности, които е добре да носитe: фенерче, челник, запалка, лекарства и мазила, топли и удобни дрехи, обувки и маратонки, спален чувал.
Необходимо е да предупредите, ако имате алергии.
Всички разходи, направени в допълнение към използването на наградата 1 (един) брой подаръчен ваучер за преживяване Maximal Adventure, по пътя или на територията на провеждане на преживяването, се правят за сметка на печелившия участник, включително, но не само: разходите на печелившия участник, в двете посоки, до локацията за използване на наградата; застраховки; разходи от личен характер, както всякакви други случайни и неслучайни разходи, свързани с използването на наградата.

2.2.    1 (един) брой златно кюлче с тегло 1 грам, предоставено от Lionsgate, 2700 Colorado Avenue, Santa Monica, CA  90404: 
Държава:  Швейцария
Чистота:  999,9/1000
Монетен двор:  PAMP Suisse
Опаковка на продукта:  Блистер
Гаранция за автентичност:  Сертификат
Teгло: 1 грам

Печелившият участник, спечелил наградата 1 брой златно кюлче с тегло 1 грам, ще може да си я получи от предварително посочен от него, кинокомплекс Синема Сити в някой от градовете София, Пловдив, Бургас, Варна, Стара Загора и Русе или по друг, допълнително уговорен между него и Организатора начин. 
Всички разходи, свързани с получаването на наградата 1 брой златно кюлче, се правят за сметка на печелившия участник, включително, но не само: разходите за транспорт, разходи от личен характер, както всякакви други случайни и неслучайни разходи, свързани с получаването и използването на наградата.

2.3.     1 (един) брой филмова награда „Игрите на глада: Балада за пойни птици и змии“, състояща се от спортно горнище и значка, предоставена от Организатора; 
Печелившият участник, спечелил филмова награда, ще може да си я получи от предварително посочен от него, кинокомплекс Синема Сити в някой от градовете София, Пловдив, Бургас, Варна, Стара Загора и Русе или по друг, допълнително уговорен между него и Организатора начин. 
Всички разходи, свързани с получаването на наградата филмова награда „Игрите на глада: Балада за пойни птици и змии“, се правят за сметка на печелившия участник, включително, но не само: разходите за транспорт, разходи от личен характер, както всякакви други случайни и неслучайни разходи, свързани с получаването и използването на наградата.
3.        Организаторът на Играта няма да раздаде повече награди от количествата, посочени в настоящите Общи Правила. Организаторът не носи отговорност, в случай че не успее да се свърже с печелившия участник поради технически причини или заради подадени от него неверни данни. Организаторът не носи отговорност, в случай че печелившият 
участник е обективно възпрепятстван да получи и използва наградата си.
4.        Печелившите участници, включително резерви, ще бъдат изтеглени на случаен принцип чрез специализиран софтуер в присъствието на нотариус, и на представители на Организатора, за което ще бъде съставен протокол. 
След като бъдат изтеглени печелившите участници, Организаторът ще се свърже с тях в срок от 5 календарни дни за уточняване на процедурата по получаване и ползване на наградите.

Изтеглените участници ще бъдат проверени в последователност, както са изтеглени, дали отговарят на условията за участие и за печеливш участник, съгласно Официалните правила на Играта и едва тогава ще бъдат обявени печеливши участници.

5.        Наградата, се предава на спечелилия я участник, след представяне от негова страна на:
•    Валиден билет/билети за филма „Игрите на глада: Балада за пойни птици и змии“ (с дата от 03.11.2023 – 30.11.2023), чиято четливост не е нарушена, които не са манипулирани по какъвто и да е начин и които доказват закупуването от страна на Участника на 1 (един) билет за прожекция на филма „Игрите на глада: Балада за пойни птици и змии“, за обект на Синема Сити България на територията на Република България или онлайн на www.cinemacity.bg. При билет/и, закупени онлайн, участникът трябва да покаже електронен билет (разпечатка или на електронно устройство). 
Невалиден билет/и, не са вземат предвид и не дават право на участника да получи награда. 
6.        Наградата се предоставя на печеливш участник, само ако участникът има право да участва в Играта и отговаря на всички условия, посочени в Раздели V, VI и VII на тези Общи Правила. 
7.        Организаторът на Играта не носи отговорност за печатни грешки в билета/билетите, както и за нечетлив или повреден по такъв начин билет/и.
8.        Наградата се дава на печеливш участник, който има право да участва в Играта, който е участвал в Играта при спазване на настоящите Общи Правила, като е извършил покупка на 1 (един) билет за филма „Игрите на глада: Балада за пойни птици и змии“ в обект/кинокомплекс на Синема Сити България на територията на Република България или онлайн и чийто билет е валиден, и който се е явил за получаване на наградата на мястото и в сроковете, посочени в този Раздел VII по-горе. Наградите се предават с приемо-предавателен протокол, подписан от страните.
9.        ДЕКЛАРИРАНЕ НА НАГРАДИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), във връзка с &1, т.62 от ЗДДФЛ, предметни награди на стойност над 100,00 лева с ДДС са облагаем доход за физическото лице, което ги получава.


VIII.    Наградите, които се предоставят в настоящата игра „Игрите на глада: Балада за пойни птици и змии“, както следва: 
→ 1 (един) брой подаръчен ваучер за преживяване Maximal Аdventure, предоставено от Makaroon.bg 
→ 1 (един) брой златно кюлче 1 грам; 
ПРЕДСТАВЛЯВАТ облагаем доход за физическото лице като в този случай при получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол. Когато наградата е на стойност над 100,00 лева с ДДС, Организаторът, съгласно чл.65, ал.7 от ЗДДФЛ е задължен да удържи и внесе дължимия данък, от името на печелившия Участник и за своя сметка, както и да подаде декларация в НАП за дължимия данък. В тази връзка печелившият Участник доброволно, информирано и свободно предоставят личните си данни за попълването на приемо-предавателния протокол. Удържаният и внесен данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице получило наградата не е задължено да подава годишна данъчна декларация.


    ОТГОВОРНОСТ
IX.    Организаторът на Играта не носи отговорност за:
1.        качеството и характеристиките на предоставените награди;
    -    спорове за собственост върху билети за филма „Игрите на глада: Балада за пойни птици и змии“ от Синема Сити България; тези спорове не засягат Организатора, тъй като той предоставя награда на това лице, което е представило валиден билет/валидни билети за филма „Игрите на глада: Балада за пойни птиции змии“ от Синема Сити България за съответната награда, в срока на Играта;
    -    ако в избрания от печеливш участник, спечелил наградата 1 (един) брой подаръчен ваучер за преживяване Maximal Adventure, предоставено от Makaroon.bg, ден и/или период, наградата не може да бъде използвана поради метеорологични условия, няма свободни часове или по други, независещи от Организатора причини.
    -    размерът на предоставяната в наградата 1 бр. филмова награда „Игрите на глада: Балада за пойни птици и змии“ спортно горнище, се определя от Организатора. Ако печелившият участник има претенции към конкретен размер, то Организатора не се задължава да ги изпълни.
    -    Участието на всеки участник в Играта е изцяло за негова сметка и на негов риск.
    -    Участници, които нямат право да участват в Играта, които са нарушили настоящите Общи Правила или чиито билет/и за филма „Игрите на глада: Балада за пойни птици и змии“ от Синема Сити България са невалидни, нямат право да участват в Играта, а ако вече са участвали и са спечелили награда, дължат на Организатора връщане на наградата или паричната й равностойност, както и обезщетение за всички претърпени от Организатора вреди, включително и вреди, свързани с нарушаване на репутацията на Организатора или създаване на съмнение в обществото относно манипулиране на Играта или злоупотреби, свързани с нея.
2.        Организаторът на Играта не е длъжен и няма да води кореспонденция относно претенции за участие в Играта, нито за претенции за получаване на награди, предявени след изтичане на срока на Играта и/или предаванена наградата на победителя. 
3.        За избягване на съмнение Организаторът на Играта не носи отговорност за качеството и характеристиките на наградите, предоставяни в играта „ИГРИТЕ НА ГЛАДА: БАЛАДА ЗА ПОЙНИ ПТИЦИ И ЗМИИ“:
→ 1 бр. подаръчен ваучер за преживяване Maximal Adventure, предоставен от Makaroon.bg;
→ 1 бр. златно кюлче с тегло 1 грам;
→ 1 бр. филмова награда „Игрите на глада“;
тъй като те се предоставят и/или произвеждат от трети лица. В случай, че Участник/печеливш Участник има възражения, рекламации или претенции относно качествата на получената награда, същият следва да се обърне към доставчика или производител на наградата, посочен в приемо-предавателния протокол за съответната награда или посочен допълнително от Организатора.
Организаторът на Играта не носи отговорност дали и при какви условия печелившият Участник ще реализира спечелената от него награда от играта „ИГРИТЕ НА ГЛАДА: БАЛАДА ЗА ПОЙНИ ПТИЦИ И ЗМИИ“. Организаторът на Играта не поема никакви допълнителни ангажименти към участниците в Играта, освен изрично посочените в настоящите Общи Правила.
4.        Ангажиментът на Организатора на Играта по предоставяне на наградата на печелившия участник се изчерпва с връчване на съответната награда на печелившия участник.
5.        ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ И ДРУГИ АЛТЕРНАТИВИ
6.        Не се допуска размяна на съответната награда за паричната ѝ равностойност или за други материални или нематериални изгоди. Ако на Организатора на Играта не му е възможно да предостави някоя от посочената в раздел VII награди, Организаторът си запазва правото по своя преценка да даде в замяна друга, сходна по равностойност награда.


X.    СЪДЕБНИ СПОРОВЕ
    Всеки потенциален спор между Организатора на Играта и участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от Арбитражния съд при БТПП или от компетентния съд в гр. София по избор на страната, инициираща производството. 


XI.    ЛИЧНИ ДАННИ
    Личните данни на всички участници, се обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешната политика на Организатора за защита на личните данни за целите, посочени в настоящите Официални правила 
За целите на настоящата Игра, Организаторът, в качеството си на Администратор на лични данни, обработва личните данни на участниците, както следва:

-    На участниците, регистрирали билети за филма „Игрите на глада: Балада за пойни птици и змии“ от Синема Сити България за участие в промоцията „ИГРИТЕ НА ГЛАДА: БАЛАДА ЗА ПОЙНИ ПТИЦИ И ЗМИИ“ – име, фамилия и имейл, а по желание и телефон;
-    На печелившия Участник, във връзка с подписването на приемо-предавателен протокол за получената награда – три имена (име, презиме и фамилия), ЕГН, адрес, данни по лична карта или паспорт,  телефонен номер и имейл адрес; 
-    На печелившия участник с маркетингова цел, за популяризиране в дигитални медии чрез социални мрежи или други канали за комуникация в онлайн средата - изображение на лицето. 

Вашите данни ще бъдат обработвани:
-    за целите на изпълнение на този документ (в обхвата на данните посочен по-горе) - въз основа на нашия законен интерес, който трябва да се разбира като правилна идентификация на участниците, които декларират информацията, и желаят да участват в Играта (член 6, раздел 1, точка е GDPR);
-    за целите на изпълнение на наше законово задължение (в обхвата на данни посочен по-горе) - за удържане, внасяне и деклариране пред НАП на дължимия данък за наградата, съгласно настоящия протокол (член 6, раздел 1, точка в) GDPR);
-    с цел маркетинг (в обхвата на вашето изображение на лицето) - въз основа на вашето съгласие (член 6, раздел 1 точка а GDPR);

Независимо от това, за участие в Играта и за получаване на награда, се изисква и съгласие за обработка на посочените лични данни, което се дава с приемането на настоящите Общи правила, а на печелившите участници и с подписването на приемо-предавателния протокол за наградите. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Предоставянето на съгласие за обработка на описаните в настоящите Официални правила лични данни, има изцяло доброволен характер, което означава, че ако участникът не желае да предоставя описаните лични данни, те няма да бъдат обработени по описания начин, но същевременно e невъзможно да участва в играта и да получи спечелената награда от играта „ИГРИТЕ НА ГЛАДА: БАЛАДА ЗА ПОЙНИ ПТИЦИ И ЗМИИ“ , ако бъде избран за печеливш Участник.
Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора могат да бъдат разкривани от него за целите на Играта или в изпълнение на императивни разпоредби на трети лица и на други администратори на лични данни на територията на Република България.
Събраните във връзка с участие в Играта лични данни ще бъдат съхранявани за срокове, както следва: за счетоводни и данъчни цели данни на печелившия участник, получил предметна награда на стойност над 100,00 лева с ДДС ще бъдат съхранявани за срок не по-дълъг от 11 (единайсет) години от датата на предоставяне на наградата, а останалите за срок не по-дълъг от 1 година;

По всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство, чрез изпращане на нарочно писмо на адреса на Организатора или на имейл адрес: [email protected], всяко лице, чиито данни се обработват във връзка с играта, има право да:
а) оттегли съгласието си за обработка на лични данни, когато обработката на данни се извършва въз основа на съгласие;
б) отправи запитване до Организатора дали негови лични данни се обработват и да получи копие от обработваните данни, както и информация относно целта на обработка, както и на кого са или ще бъдат разкрити (право на достъп);
в) поиска корекция на неточност в обработваните му лични данни или допълване на непълни лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране);
г) поиска от Организатора да изтрие свързани с него лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които е оттеглил/а съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил/а (право на изтриване);
д) поиска от Организатора да ограничи обработката на личните му данни (т.е. личните данни да продължат да бъдат съхранявани от Организатора, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на личните данни се оспорва от лицето или когато обработването е неправомерно и лицето желае данните му да бъдат съхранени с цел защита на правни претенции (право на ограничаване на обработването);
е) поиска от Организатора личните данни, които го засягат, в структуриран, широко
използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на данните);
ж) възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг (т.е. за целите на предлагане на стоки и услуги по имейл, телефон или друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлагани стоки и услуги), в случай че личните му данни бъдат обработени за такава цел (право на възражение);
з) подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че счита, че е налице нарушение на приложимо законодателство за защита на личните му данни;
Участниците декларират, че при спазване на приложимото законодателство са съгласни описаните в настоящите Официални правила лични данни да бъдат обработени от Организатора по описания начин, за посочените цели;
За неуредените в настоящите Условия въпроси относно обработка на лични данни от „Синема Сити България” ЕООД, се прилагат Основните принципи за защита на данните на  Синема Сити;
За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени съгласно настоящите Официални правила, се прилагат разпоредбите на приложимото законодателство.
XII.    Допълнителна информация за Играта може да бъде получена на място на касите на киното, както и в офиса на управителя на съответния кинокомплекс Синема Сити или на телефон 02/920-12-95 всеки работен ден от 10.11.2023 г. до 30.11.2023 г. в часовете от 09:00 ч. до:00 ч.

Синема Сити България 
10.11.2023 г., София