ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Клиентът дава съгласието си данните, посочени от него в онлайн поръчката за закупуване на билети, да бъдат използвани от Синема Сити за обработване на поръчката на клиента, изпълнение на договора от разстояние и за комуникация с клиента в случай на необходимост.

Синема Сити събира, обработва, използва и съхранява предоставяните от клиента лични данни при онлайн продажба на билети в съответствие със Закона за защита на личните данни. Дружеството е регистрирано като администратор на лични данни по смисъла и реда на този закон.

Синема Сити събира, обработва, използва и съхранява предоставяните от клиентите лични данни с цел да направи достъпни за клиентите услугите, предлагани на и чрез Сайта, включително услугата по закупуване на електронни билети за кино. Предоставянето на личните данни от страна на клиентите е доброволно. Когато за ползването на дадена услуга или функционалност на Сайта се изисква клиентите да предоставят лични данни, Синема Сити ясно обозначава задължителния или опционния характер на събираните данни. „Задължителен” характер на данните означава, че ако клиентът не ги предостави, няма да може да ползва услугите или функционалностите на Сайта, за които се изисква предоставянето на такива данни, включително услугата по онлайн продажба на билети за кино.

 Синема Сити следва всички общоприети стандарти за защита на предоставените лични данни по време на получаването им и след това. Въпреки това, в случаите на форсмажорни обстоятелства, недобросъвестни действия от страна на трети лица (хакери), както и когато клиентите на Дружеството направят личната си информация достъпна за трети лица, Дружеството не носи отговорност за сигурността на тази информация или за каквито и да е вреди, настъпили вследствие нейното разкриване.

 

ДАННИ ЗА УПОТРЕБАТА НА САЙТА

Синема Сити автоматично събира и съхранява информация, свързана с ползването на Сайта, като например страниците от Сайта, които клиентите посещават, уебсайтовете, които препращат потребителите към Сайта, както и уебсайтовете, които потребителите посещават чрез използване на линк от Сайта, датата и часа на тези посещения, IP адресите на потребителите, вида Интернет браузър, който потребителите ползват, броя потребители, видели даден банер на Сайта, броя кликове върху банерите на Сайта и др. Тази информация не позволява идентификацията на конкретния потребител, а се използва за проучване и проследяване на потребителското поведение, навици и интереси, за анализиране на ефективността на осъществяваната реклама, за статистически цели, както и за подобряване на предлаганите услуги на и чрез Сайта.

За да се подобри качеството на предлаганите услуги, на Сайта се използват „бисквитки” (наричани още cookies или текстови файлове), които се прикрепят на твърдия диск на компютъра на потребителя. „Бисквитките” представляват пакет информация, изпратен от Сайта към твърдия диск на потребителя на Сайта, докато е в Сайта. Използват се два вида „бисквитки”  –  „временни” (които се изтриват от паметта на компютъра след като се затвори Интернет браузъра) и „постоянни” (които остават на компютъра, докато не бъдат изтрити). Постоянните „бисквитки” могат да бъдат отстранени, като потребителите следват инструкциите на Интернет браузъра, който използват. Ако потребител реши да забрани „бисквитките”, някои части на Сайта може да не работят правилно или изобщо да не работят. Възможно е също така „чужди бисквитки”, които не са под контрола на Дружеството, също да събират информация за ползването на Сайта от конкретния потребител, като например, кой уебсайт е препратил потребителя към Сайта, кои страници от Сайта са посетени от потребителя, а вероятно и информация за посещенията на потребителя в други уебсайтове, но не събират информация за имената, адресите или други лични данни на потребителите.

 

РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ И ПРАВА НА КЛИЕНТИТЕ

Синема Сити няма да разкрива на трети лица никакви лични данни за клиентите, които ползват услугата по онлайн закупуване на билети за кино, освен:

 • когато такова разкриване е изрично посочено в настоящите Общи Условия за Онлайн Резервация и Продажба на Билети, или когато клиентът е дал изрично съгласието си за това;
 • когато Синема Сити е задължено по закон;
 • когато такова разкриване е поискано от органите на реда, от съдебните органи или от други държавни или общински органи, компетентни да изискват и събират такава информация, в съответствие с установените процедури и правила;
 • когато разкриването на лични данни от Синема Сити се налага за защита на правата, законните интереси и репутацията на Синема Сити, свързаните с Дружеството лица, клиентите на Дружеството и всякакви други трети лица.

С цел извършване на техническа поддръжка и администриране на Сайта, както и при обработването на информация за статистически и маркетингови цели, при извършването на тестове и проби на работата на Сайта, при извършване на плащания и ползването на други услуги, свързани със Сайта, личните данни на клиентите могат да бъдат разкрити на трети лица, на които Дружеството е възложило извършването на определени услуги, свързани с поддръжката на Сайта и получаването на плащания. Тези данни ще бъдат разкривани само до степен и в обем, който е необходим за извършването на възложената работа. Третите лица – доставчици на услуги на Дружеството, няма да бъдат оторизирани да използват личните данни на клиентите за други цели, освен за посочените в тези Общи Условия за Онлайн Резервация и Продажба на Билети.

Синема Сити няма достъп до картовите данни на клиентите в нито един момент от платежния процес.

Трансфериране на лични данни към трети лица извън Синема Сити и PayU S.A. е изключено. С попълването и изпращането на поръчка за покупка на електронни билети клиентът се съгласява с предоставянето на своите лични данни (две имена и и-мейл) и с тяхното трансфериране към PayU S.A. за целите на обработване на платежната трансакция и свързването й с поръчката на клиента.

Всеки клиент има право:

 • да предоставя информация на Дружеството за себе си, включително и такава, която може да позволи идентификацията на клиента (лични данни);
 • да актуализира информацията, предоставена в процеса на извършване на онлайн покупка на билети;
 • да получи информация дали Дружеството обработва негови лични данни, категориите данни и категориите получатели, на които данните се разкриват или могат да бъдат разкрити; източника на тези лични данни;
 • да получи съобщение, съдържащо личните му данни, които се обработват от Дружеството;
 • да получи информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на негови лични данни;
 • да поиска от Дружеството да заличи, коригира или блокира личните му данни, обработването на които е в разрез с изискванията на закона;
 • да поиска от Дружеството да уведоми третите лица, на които е разкрило лични данни на клиента, за всяко заличаване, коригиране или блокиране на тези лични данни, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия или разходи от страна на Дружеството;
 • да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг;
 • да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг и да му се предостави възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

Всеки клиент може да упражнява горните права, като изпрати до Дружеството писмено заявление по пощата с обратна разписка или го донесе лично в офиса на Дружеството по адреса му на управление. Клиентът може да извърши тези действия освен лично и чрез изрично упълномощено лице (с нотариално заверено пълномощно). Заявлението следва да съдържа: трите имена на клиента, адрес, телефон и други данни, чрез които Синема Сити може да идентифицира клиента и да осъществи контакт с него; описание на искането на клиента; предпочитаната от клиента форма за предоставяне на исканата информация; подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция; нотариално заверено пълномощно, в случай че действията се извършват от пълномощник.

Ако искането на клиента по предходния параграф е основателно и е отправено до Дружеството по посочения по-горе начин, Дружеството може да предостави исканата от клиента информация под формата на устна или писмена справка или преглед на данните на място в офиса на Дружеството. Клиентът може да поиска и копие от обработваните лични данни на клиента на предпочитан носител (който осигурява клиента) или по електронен път, освен в случаите, когато това е забранено от закон.

Дружеството отказва достъп до лични данни, когато те не съществуват или предоставянето им е забранено със закон или няма възможност личните данни на клиента да бъдат отделени от личните данни на други лица, без това да води до съществени затруднения или разходи за Дружеството.