Правила

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ

§ 1.

Определения

Термините с главни букви в този документ имат следното значение :

1) "Промоционална кампания" – означава промоцията, провеждана от Организатора на територията на Република България в кината на Cinema City на дружеството "Синема Сити България" ЕООД, ЕИК 130573398. Промоционалната кампания се организира и провежда с цел популяризиране на мобилни плащания с карти Visa, като на Участниците ще бъдат раздавани Награди, при условие че са спазени изискванията, съдържащи се в тези Общи условия

2) "Организатор" – означава NEW AGE MEDIA, част от "Синема Сити България" ЕООД, ЕИК 130573398, със седалище в гр. София, ул. "Брегалница" No 45, ет.5. NEW AGE MEDIA ще действа от името и за сметка на "Синема Сити България" ЕООД;

3) " Награди" – означава ключодържатели, които представляват награди в Промоционалната кампания, раздавани на Участниците, от името и за сметка на Visa, които отговарят на условията, посочени в Общите условия и са изтеглили печеливша Карта за участие;

4) "Общи условия" – означава настоящите общи условия на Промоционалната кампания, които съдържат правилата на Промоционалната кампания и правата и задълженията на Участниците и Организатора;

5) "GDPR" – означава Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (General Data Protection Regulation) (OJ EU.L.2016.119.1);

6) "Участници" – са физически лица, съгласно раздел 2 по-долу , които са взели участие в Промоционалната кампания и са изпълнили условията, посочени в Общите условия;

7) „Карта за участие“ - скреч карта, която се предоставя на Участниците при условията на т.3, раздел 4 по-долу;

8) “Visa” - „Виза Юръп България“ ЕООД, дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Република България, ЕИК 207324754, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Цар Освободител” № 14, Лендмарк център Офиси Регус, ет. 5, което е лицето - възложител на Промоционалната кампания и от името на което се предоставят Наградите.

§ 2

Обща информация

1. Промоционалната кампания се провежда от Организатора.

2. Промоционалната кампания се провежда на територията на Република България в кината Cinema City, управлявани от "Синема Сити България" ЕООД, ЕИК 130573398.

3. Промоционалната кампания се провежда от 24 ноември 2023 г. до 31 декември 2023 г. или до изчерпване на общия брой на наградите. Общият брой на наградите е 1500 ключодържатели.

4. Промоционалната кампания се провежда в съответствие с приложимите правила за защита на данните, както е посочено по-специално в GDPR.

5. Промоционалната кампания не е хазартна игра, игра със залагания, или друга форма на хазартна игра.

§ 3.

Участници

1. В Промоционалната кампания може да участва всяко физическо лице, което е навършило 18 години и е дееспособно и което притежава валидна карта Visa, добавена към мобилен портфейл в мобилно устройство (мобилен телефон, смарт часовник или гривна и пр.).

2. В Промоционалната кампания е възможно да участвате само лично.

3. От вас се изисква да прочетете и приемете Общите условия, преди да участвате в промоционалната кампания, тъй като с участието си вие потвърждавате приемането на последните.

4. Правилата за обработка на личните данни на Участниците като част от Промоционалната кампания и списъка с права, свързани с обработката на лични данни, са описани в § 7 от Общите условия.

§ 4.

Правила на промоционалната кампания

1. За да участва в Промоционалната кампания, Участникът трябва едновременно:

1) да закупи билет/и за филма "Желание" от касата на избран от него киносалон на Cinema City;

2) да плати цената на билета/ите, посочени в точка 1 по-горе, с карта Visa, свързана с мобилен портфейл в мобилно устройство (по-специално телефон, смарт часовник или гривна);

3) да приеме Картата за участие, предоставена му от служител на касата в момента на закупуване на билет/и и да изтрие специалното поле на Картата за участие, на което е положено скреч мастило.

2. При получаване на карта за участие всеки Участник може моментално да провери дали печели. За целта трябва да изтърка специалното поле, на което е положено скреч мастило. След изтъркването на този слой, участникът разбира дали печели награда.

Участникът, който отговаря кумулативно на условията, посочени в точка 1 по-горе, т.е. закупи билет/и за филма „Желание“ на касата на киносалон на Cinema City, заплати за билета/ите с карта Visa, свързана с мобилен портфейл в мобилно устройство, и има печеливша Карта за участие - наличен текст “ПЕЧЕЛИШ!” в специалното поле на скреч картата, получава 2 (два) броя ключодържателя.

3. Карта за участие се предоставя в момента на заплащане на билета/ите по т.1.1, раздел 4 по-горе . Всеки Участник има право да получи една Карта за участие за всяко отделно плащане/транзакция по т.1.2, раздел 4 по-горе. За избягване на съмнение при заплащане на няколко билета с една транзакция по начина посочен по-горе се получава само 1 (една) Карта за участие.

4. Всеки Участник може да участва в Промоционалната кампания повече от веднъж и може да спечели повече от една Награда, ако е изпълнил съответно всички условия по т. 1 от настоящия раздел 4 повече от един път. 5. Участието в Промоционалната кампания е доброволно.

§ 5.

Награди

1. Наградите в Промоционалната кампания са ключодържатели с пазарна стойност не по-висока от 3,50 лв. за един брой.

2. Стойността на всяка Награда е освободена от данък общ доход съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 от ЗДДФЛ, във връзка с т. 62 от Допълнителните разпоредби, тъй като наградите с незначителна стойност не са облагаем доход за лицето, което ги получава.

3. Организаторът като част от Синема Сити България е лицето, което раздава Наградите.

4. Раздаването на Наградите ще се извърши в билетните каси на киносалоните на Cinema City, непосредствено след като Участникът е изпълнил всички условия, посочени в § 4, точка 1 от Общите условия и има печеливша Карта за участие.

5. Участниците нямат право да заменят своите Награди за друга стока или услуга или да получат техния паричен еквивалент.

6. Правото върху Наградата не може да се прехвърля на друго лице.

§ 6.

Права на Организатора

Организаторът като част от "Синема Сити България" си запазва правото да изключи от участие в Промоционалната кампания Участниците, чиито действия противоречат на стандартите за приличие, нарушават правилата на добрите нрави , накърняват легитимните интереси на Организатора, накърняват неговия имидж, нарушават общоприложими разпоредби на закона, нарушават правата или личните интереси на Организатора или трети лица или нарушават разпоредбите на Общите условия.

§ 7.

Информационна клауза за обработка на лични данни

В съответствие с член 13, параграфи 1 и 2 от GDPR организаторът информира, че:

1) Тази информационна клауза се отнася до обработката на личните данни на Участниците;

2) Организаторът не събира и не запазва никакви лични данни на Участниците нито за целите на провеждане на Промоционалната кампания, нито за целите на предоставянето на Наградите;

3) За всички въпроси, свързани със защитата на данните, моля, свържете се с организатора;

§ 8.

Жалби

1. Всеки Участник има право да подаде жалба по време на или до 1 (един) месец след приключване на Промоционалната кампания.

2. Жалби могат да се подават в писмен вид (с препоръчана поща) на адреса на Организатора e-mail: [email protected].

3. Жалбите се разглеждат незабавно, но не по-късно от 14 (четиринадесет) дни от получаването им. Участникът се уведомява за решението по жалбата в срок от 7 (седем) дни от датата на разглеждане на жалбата.

4. За да бъде разгледана ефективно, жалбата трябва да включва вашето име, фамилия, данни за контакт, описание на причините за жалбата и очаквания начин, по който жалбата ще бъде разгледана.

5. Независимо от процедурата за подаване на жалби, Участниците имат право да отстояват правата си чрез съдебни производства.

6. Организаторът носи изключителна отговорност за провеждането на Промоционалната кампания и за всички жалби, във връзка с Промоционалната кампания, както и за всички правни действия, предприети във връзка с нея. За избягване на всякакво съмнение, Visa и нейните филиали не носят отговорност във връзка с Промоционалната кампания.

§ 9.

Заключителни разпоредби

1. Общите условия са единственият документ, определящ правилата за участие в Промоционалната кампания.

2. По неуредени от Общите условия въпроси се прилагат съответните разпоредби на българското законодателство.

3. Общите условия са достъпни в офиса на Организатора и на уебсайта https://www.cinemacity.bg/regulations