Правила "Лятна промоция"

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „Запознай се с ПЕЧЕЛИВШИТЕ ” 2019

 

I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Настоящата игра-промоция „ЗАПОЗНАЙ СЕ С ПЕЧЕЛИВШИТЕ” („Играта”) се организира и провежда от „Синема Сити България” ЕООД, ЕИК 130573398, със седалище и адрес на управление в България, гр. София, р-н „Възраждане”, ул. „Брегалница” No 45 („Организатора”).

 

II. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

Играта се организира и провежда в съответствие с настоящите официални правила („Официалните Правила”). Няма други условия или правила, които да са приложими към Играта. Официалните правила се прилагат за целия период на провеждане на Играта във вида, в който са публикувани на интернет сайта www.cinemacity.bg („Уебсайта”). Организаторът на Играта има право по всяко време да променя Официалните Правила, като съответната промяна влиза в сила от публикуването на изменените Официални Правила на Уебсайта. Участниците в Играта следва сами да проверяват на Уебсайта за промени в Официалните Правила, като Организаторът на Играта не е длъжен да ги информира по друг начин, освен чрез посоченото по-горе публикуване на изменените Официални Правила на Уебсайта.

 

III. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Играта се организира и провежда на територията на киносалоните Cinema City, оперирани от Организатора, в градовете София, Пловдив, Бургас, Варна, Стара Загора и Русе.

 

IV. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Играта стартира на 01 юли 2019 г. и приключва на 31.08.2019 г. или при изчерпване на всички карти, даващи право за участие в играта, което от събитията настъпи по-рано. 


При изчерпване на количествата карти в даден киносалон, Играта в този киносалон приключва, но продължава в останалите градове, в които картите не са изчерпани. При изчерпване на картите в даден киносалон Организаторът на Играта ще обяви това обстоятелство по подходящ начин – с обявление на Уебсайта или в съответния киносалон или по друг начин, по свое собствено усмотрение. 


Организаторът на Играта има право да я прекрати и ако установи, по своя преценка, нарушаването на тези Официални Правила или извършването на злоупотреби във връзка с Играта, без значение от кого са извършвани злоупотребите, или настъпването на форсмажорни обстоятелства, или при разпореждане от или образуване на производство пред компетентен орган във връзка с Играта. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в Играта. Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от Участниците ползи, резултат от такова прекратяване на Играта.


При изчерпване на наградите или на всички карти или при решение на Организатора за прекратяване на Играта, тези обстоятелства се публикуват от Организатора на Уебсайта и се считат за известни на всички лица от момента на публикуването им на Уебсайта.


След прекратяване на Играта, независимо от основанието за това, Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награди.

 

V. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

В Играта може да участва всяко физическо лице, с изключение на служителите на „Синема Сити България” ЕООД и Adecco HR, които работят при Организатора, рекламните агенции, ангажирани във връзка с Играта, както и всички свързани с тях лица, включително но не само членовете на семействата, роднините по права линия без ограничения и роднините по съребрена линия и сватовство до втора степен на всички посочени по-горе лица.

 

VI. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

В Играта има право да участва всяко физическо лице, което: (i) отговаря на условията по раздел V по-горе, (ii) е закупило билет за филм от киносалон Cinema City; и (iii) е поискало да му бъде предоставена карта за участие или е приело такава карта, предоставена му от служител на касата в момента на закупуване на билет или от служител при контролата на билетите, в случай, че билетът е закупен онлайн („Участник”).

Карта за участие се предоставя в момента на закупуване на билет при искане на Участника. Всеки Участник има право да получи толкова карти, колкото билета е закупил. На закупилите билети онлайн, карти се предоставят в зависимост от избрания „метод на доставка“ на билета, а именно: 

 • на входа при контролата на билетите (с избран метод на доставка „електронен билет“)
 • на касата (с избран метод на доставка „на каса“). 

За всеки електронен билет се полага само една скреч карта и само преди влизане в залата. След края на прожекцията скреч карти не се предоставят. 

Участник в Играта се счита за запознат с тези Общи Правила и обвързан от тях от момента, в който поиска да му бъде предоставена карта или приеме такава карта, предоставена му от служител на касата в момента на закупуване на билет от Участника или от служител при контролата на билетите, в случай, че билетът е закупен онлайн. 

Всеки Участник в Играта безусловно и неотменимо се съгласява с настоящите Общи Правила и се задължава да ги спазва. 

При получаване на карта за участие всеки Участник може моментално да провери каква награда печели. За целта трябва да изтърка специалното поле, на което е положено скреч мастило. След изтъркването на този слой, участникът разбира каква награда печели. 

 

VII. НАГРАДИ

Наградите, подлежащи на раздаване на печелившите Участници в Играта, са, както следва:

 • пуканки среден размер – 6 000 броя;
 • наливна газирана напитка, среден размер – 2 000 броя
 • средно Начос меню с 50% отстъпка – 11 781 броя;
 • голямо Mеню пуканки с 50% отстъпка – 20 000 броя;
 • средни пуканки с 50% отстъпка – 24 781 броя
 • плати средно меню с пуканки , вземи голямо – 28 533 броя;

За избягване на съмнение се уточнява, че: кино-наградите за консумация не се комбинират с никакви други промоции и/или намаления в  „Синема Сити България“ЕООД.

 

 • 1 безплатен билет за филмова прожекция по избор – 10 000 броя; наградата е валидна до 30.09.2019 г. включително и билетът важи за всички филми, прожектирани в киносалоните на Cinema City, без предпремиери, без IMAX и без 4DX.  Цената на билета не включва очила за 3D филми ( за София, Пловдив, Варна и Бургас). С безплатния билет не се получава отново промо карта.
 • купи 1 билет и получи втория безплатно – 45 000 броя, наградата е валидна до 30.09.2019 г. включително и важи само за последващо закупуване на билет и само за същата прожекция, за която е закупен основен билет*. Важи за всички филми, прожектирани в киносалоните на Cinema City, без предпремиери , без IMAX и без 4DX .

*Основният билет се закупува на редовна цена за възрастни (стандартна цена за деня, без да се взема под внимание цената на 2D в промо ден четвъртък и 3D в промо ден вторник). Цената на билета не включва очила за 3D филми (за София, Пловдив, Варна и Бургас).

За избягване на съмнение се уточнява, че: наградата дава право на спечелилия я Участник при последващо закупуване на билет за филм в киносалон на Cinema City да получи безплатно още един билет за същата прожекция, при спазване на гореизброените ограничения. С безплатния билет не се получава отново промо карта.

 

 • купи 1 билет и получи втория с 50% отстъпка – 44 850 броя; наградата е валидна до 30.09.2019 г. включително и важи само за последващо закупуване на билет и само за същата прожекция, за която е закупен основен билет*. Важи за всички филми, прожектирани в киносалоните на Cinema City, без предпремиери, без IMAX и без 4DX.

*Основният билет се закупува на редовна цена за възрастни (стандартна цена за деня, без да се взема под внимание цената на 2D в промо ден четвъртък и 3D в промо ден вторник). Цената на билета не включва очила за 3D филми (за София, Пловдив, Варна и Бургас).

За избягване на съмнение се уточнява, че: наградата дава право на спечелилия я Участник при последващо закупуване на билет за филм в киносалон на Cinema City да закупи още един билет за същата прожекция с 50% отстъпка от неговата цена, при спазване на гореизброените ограничения. С билета на намалена цена не се получава отново промо карта.

 

 • специална цена 5,50 лв. за 2D филми – 30 000 броя; наградата е валидна до 30.09.2019 г. включително и важи само за 2D филми, прожектирани в киносалоните на Cinema City, без предпремиери, без IMAX и без 4DX.  С билета на специална цена не се получава отново промо карта.
 • купи 1 билет за IMAX и получи втория безплатно – 10 000 броя, наградата е валидна до 30.09.2019 г. включително и важи само за последващо закупуване на билет и само за същата прожекция, за която е закупен основен билет*. Важи за всички филми, прожектирани в Cinema City IMAX, без предпремиери.

*Основният билет се закупува на редовна цена за възрастни (стандартна цена за деня, без да се взема под внимание цената на 2D в промо ден четвъртък и 3D в промо ден вторник). Цената на билета не включва IMAX очила.

За избягване на съмнение се уточнява, че: наградата дава право на спечелилия я Участник при последващо закупуване на билет за филм в Cinema City IMAX да получи безплатно още един билет за същата прожекция, при спазване на гореизброените ограничения. С безплатния билет не се получава отново промо карта.

 

 • 1 безплатен билет за 4DX – 150 броя; наградата е валидна до 30.09.2019 г. включително и билетът важи за всички филми, прожектирани в 4DX киносалоните на Cinema City в София, Варна и Пловдив, без предпремиери.  Цената на билета не включва очила за 3D филми. С безплатния билет не се получава отново промо карта.

 

 • безплатно кафе еспресо – 1 000 броя
 • купи 1 кафе еспресо, получи второто безплатно – 1 000 броя
 • безплатно капучино – 1 000 броя
 • купи 1 капучино, получи второто безплатно – 1 000 броя
 • телевизор „LG“ -  7 броя
 • спортни слушалки – 56 броя
 • кухненски роботи – 25 броя
 • портативна колонка „SONY“ – 21 броя
 • „АКТИВИА“ напитка (различни видове)  – 8 500 броя
 • сладолед „Coppa della Maga“ – 4 100 броя
 • парфюм „KARL LAGERFELD“ – 70 броя
 • луксозен куфар от „DINERS CLUB“  – 14 броя
 • ваучер за 80 лв. с ДДС във „ FASHION DAYS“ – 162 броя; ваучерът се предоставя от „Fashion Days“ и се използва за поръчка на продукт/и по избор на печелившия измежду наличните продукти от онлайн магазина „Fashion Days“ на интернет адрес www.fashiondays.bg. Един ваучер е на стойност 80 лева с ДДС. Ваучерът е валиден и може да се използва от 01.09.2019 г. до 10.10.2019 г. включително, като след изтичане на този срок ваучерът се анулира и губи, без печелившият да има право на други претенции. При използването на ваучера стойността на избраната от спечелилия Участник стока се заплаща чрез ваучера. При избор на стока на стойност, по‐ниска от стойността на ваучера, нито Организаторът, нито Fashion Days ще връщат разликата, а при избор на стока на стойност, надвишаваща стойността на ваучера, ползвателят на ваучера доплаща разликата. Ваучерът може да се използва еднократно като се приложи към една поръчка.
  В случай, че печелившият върне закупени с ваучера продукт/и или се откаже от направена с ваучера поръчка, то ваучерът се възстановява, като срокът му на валидност е остатъкът от срока до 10.10.2019. Ако отказът от направената поръчка е на или след 10.10.2019 г., то ваучерът не се възстановява. Продуктите няма да бъдат заменяни с други, а стойността на ваучера няма да бъде възстановявана или изплащана на печелившия, освен в случай на рекламация. В случаите на възстановяване на ваучер, потребителят може да го използва отново в срока му на валидност.  
  Печелившият няма право да иска ваучерът или част от него да му бъде изплатен в брой и/или разменян и/или заменян с паричната му равностойност.

Участник може да използва/реализира спечелена от него награда само в срок до 30.09.2019 г., с изключение на наградите ваучер „Fashion Days“, за които срока е както е посочен по-горе - от 01.09.2019 г. до 10.10.2019.

Организаторът на Играта няма да раздаде повече награди от количествата, посочени в настоящите Общи Правила.

Награди се раздават на спечелилите ги Участници до момента на тяхното изчерпване. След изчерпването на наградите, Организаторът на Играта обявява нейния край по начина, посочен в раздел IV на тези Общи Правила.

Печелившите карти се предявяват и наградите се получават само на определеното за това място – наградите „билет” или „отстъпка за следващ билет”– на касите на киносалоните Cinema City в страната; наградите за консумация – на бара (сладоледи Coppa della Maga) или на кафето (вкл.  Активиа напитки) в киносалоните Cinema City в страната; всички останали предметни награди и ваучери – в офиса на управителя на съответния киносалон Cinema City. Награди не могат да бъдат получени онлайн или по куриер.

Наградите „билет” или „отстъпка за следващ билет”, наградите за консумация, се предават на спечелилия ги Участник след предоставяне от негова страна на служителите на касата, съответно на бара/кафето, в киносалоните Cinema City на билет и печеливша скреч карта за съответния вид награда. При награда, спечелена от билети, закупени онлайн, зааедно с печелившата скреч карта, участникът трябва да покаже електронен билет (разпечатка или на електронно устройство) или билета, който му е издаден на касите, възоснова на показан номер на регистрация на поръчка. 

В случай че спечелилият награда Участник няма навършени 14 години, вместо него наградата имат право да получат неговите представители по закон (родители/настойници). В случай че предметна награда е спечелена от лице, което има навършени 14 години, но няма навършени 18 години, лицето има право да получи наградата със съгласието на свой представител по закон (родител/настойник). Съгласието на родителя/настойника може да бъде дадено лично или в писмена декларация. В случай че предметна награда е на стойност над 100 лв. с ДДС и е спечелена от лице, което няма навършени 18 години, наградата имат право да получат неговите представители по закон (родители/настойници).

Награди се предоставят на Участник, само ако Участникът има право да участва в Играта и отговаря на всички условия, посочени в Раздели V и VI на тези Общи Правила.

Награди се предоставят само след представяне от Участника в периода на Играта на валидни билети ( с дата от периода на промоцията) и печеливши карти, чиято четливост не е нарушена, които не са манипулирани по какъвто и да е начин и които доказват закупуването от страна на Участника на билет за филм в киносалоните на Cinema City в периода на Играта. Невалидни билети и карти не са вземат предвид и не дават право на Участника да получи награда.

Организаторът на Играта не носи отговорност за печатни грешки в  картите или билетите, както и за нечетливи или повредени по такъв начин билети или карти, че посочените в тях сума, дата или други данни са нечетливи.

Наградите ще се дават на Участници, които имат право да участват в Играта, които са участвали в Играта при спазване на настоящите Общи Правила, като са извършили покупка на билет, чиито билети и/или карти са валидни, и които са се явили за получаване на наградите на мястото и в сроковете, посочени в този Раздел VII по-горе.

 

VIII. ДЕКЛАРИРАНЕ НА НАГРАДИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), във връзка с &1, т.62 от ЗДДФЛ, предметни награди на стойност над 100,00 лева с ДДС са облагаем доход за физическото лице, което ги получава.

В Промоционалната кампания се предоставят предметни награди на стойност над 100,00 лева с ДДС, които ПРЕДСТАВЛЯВАТ облагаем доход за физическото лице, като в този случай при получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол. Когато наградата е на стойност над 100,00 лева с ДДС, Организаторът, съгласно чл.65, ал.7 от ЗДДФЛ е задължен да удържи, внесе и подаде декларации в НАП за дължимия данък. В тази връзка печелившите участници доброволно, информирано и свободно предоставят личните си данни за попълването на приемо-предавателния протокол. Удържания и внесен данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице получило наградата не е задължено да подава годишна данъчна декларация. 

В Промоционалната кампания се предоставят и предметни награди на стойност под 100,00 лева с ДДС, които не представляват облагаем доход за физическото лице. За избягване на съмнение приемо-предавателен протокол се подписва и при получаването на награда ваучер „FASHION DAYS“, като в този случай наградата не е облагаем доход за физическото лице, а с подписването на протокола Участникът потвърждава получаването на наградата и че е запознат с условията за ползване на ваучера, които са описани на ваучера и в настоящите правила.

 

IX. ОТГОВОРНОСТ

Организаторът на Играта не носи отговорност за:

 • качеството и характеристиките на наградите;
 • спорове за собственост върху билети и/или карти; тези спорове не засягат Организатора, тъй като той предоставя награда на това лице, което е представило валиден билет и печеливша карта за съответната награда, в срока на Играта.

 

Участието на всеки участник в Играта е изцяло за негова сметка и на негов риск.

Участници, които нямат право да участват в Играта, които са нарушили настоящите Общи Правила или чиито билети и/или карти са невалидни, нямат право да участват в Играта, а ако вече са участвали и са спечелили награда, дължат на Организатора връщане на наградата или паричната й равностойност, както и обезщетение за всички претърпени от Организатора вреди, включително и вреди, свързани с нарушаване на репутацията на Организатора или създаване на съмнение в обществото относно манипулиране на Играта или злоупотреби, свързани с нея.

Организаторът на Играта не е длъжен и няма да води кореспонденция относно претенции за участие в Играта, нито за претенции за получаване на награди, предявени след изтичане на срока на Играта и/или изчерпване на наградите.

За избягване на съмнение Организаторът на Играта не носи отговорност за качеството и характеристиките на която и да било от предметни награди, предоставени от трети лица, включително, но не само: телевизори „LG“, кухненски роботи, спортни слушалки, портативни колонки “Sony”,  луксозни куфари от „DINERS CLUB“, парфюми „KARL LAGERFELD“, включително и ваучери от „ FASHION DAYS“, тъй като тези награди са предоставени на Организатора от трети лица. Наградите сладолед „Coppa della Maga“ и „АКТИВИА“ напитка (различни видове) също са предоставени на Организатора от съответните компании-производители. В случай, че Участник има възражения, рекламации или претенции относно качествата на получените предметни награди, същите следва да бъдат насочени към производителя и/или вносителя на съответната стока, който се посочва на приемо-предавателния протокол за съответната награда, когато такъв се изисква съгласно настоящите правила, или в гаранционната карта на съответния продукт, а в случаите на награда ваучер „ FASHION DAYS“ към техния издател. Организаторът на Играта не носи отговорност дали и при какви условия печелившият Участник ще реализира наградата. Организаторът на Играта не поема никакви допълнителни ангажименти към Участниците в Играта, освен изрично посочените в настоящите Общи Правила.

Ангажиментът на Организатора на Играта по предоставяне на награди на печелившите Участници се изчерпва с връчване на съответните награди на Участниците, които са ги спечелили и са поискали те да им бъдат предоставени.

 

X. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди. Ако на Организатора на Играта не му е възможно да предостави посочените в раздел VII награди, Организаторът си запазва правото по своя преценка да даде в замяна друга равностойна награда.

 

XI. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между Организатора на Играта и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от Арбитражния съд при БТПП или от компетентния съд в гр. София по избор на страната, инициираща производството. 

 

XII. ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни само на Участниците, които подписват приемо-предавателен протокол за получените награди, а именно получили предметни награди на стойност над 100,00 лева с ДДС, и на Участниците, получили награда ваучер „ FASHION DAYS“ се обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешната политика на Организатора за защита на личните данни за целите, посочени в настоящите Официални павила.

За целите на настоящата Игра, Организаторът, в качеството си на Администратор на лични данни, обработва личните данни само на Участниците, които подписват приемо-предавателен протокол за получените награди, а именно получили предметни награди на стойност над 100,00 лева с ДДС и на Участниците, получили награда ваучер „ FASHION DAYS“.

Правно основание за обработването на данни в настоящата игра с награди на стойност над 100,00 лева с ДДС е– спазването на законово задължение от Организатора.

Независимо от това, за получаване на награди, за които съгласно настоящите правила се изисква подписването на приемо-предавателен протокол се изисква и съгласие за обработка на посочените по-долу лични данни. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Предоставянето на съгласие за обработка на описаните в настоящите Официални правила лични данни, в приемо-предавателния протокол, описан в т.VIII, има изцяло доброволен характер, което означава, че ако участникът не желае да предоставя описаните лични данни, те няма да бъдат обработени по описания начин, но същевременно e невъзможно да получи спечелената награда.

Данните, които ще бъдат обработвани във връзка с участие в играта, само на Участниците, които подписват приемо-предавателен протокол за получените награди, а именно получили предметни награди на стойност над 100,00 лева с ДДС са: три имена (име, презиме и фамилия), ЕГН, адрес, данни по лична карта,  телефонен номер и имейл адрес, а на Участниците, получили награда ваучер „ FASHION DAYS“ са: три имена (име, презиме и фамилия).

Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора могат да бъдат разкривани от него за целите на Играта или в изпълнение на императивни разпоредби на трети лица и на други администратори на лични данни на територията на Република България, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

Събраните във връзка с участие в Играта лични данни ще бъдат съхранявани за срокове, както следва: за счетоводни и данъчни цели данни на печелившите Участниците, получили предметни награди на стойност над 100,00 лева с ДДС ще бъдат съхранявани за срок не по-дълъг от 11 (единайсет) години от датата на предоставяне на наградата, а останалите за срок не по-дълъг от 1 година;

ППо всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство, чрез изпращане на нарочно писмо на адреса на Организатора или на имейл адрес: gdpr@cinemacity.bg, всяко лице, чиито данни се обработват във връзка с играта, има право да:

а) оттегли съгласието си за обработка на лични данни, когато обработката на данни се извършва въз основа на съгласие;

б) отправи запитване до Организатора дали негови лични данни се обработват и да получи копие от обработваните данни, както и информация относно целта на обработка, както и на кого са или ще бъдат разкрити (право на достъп);

в) поиска корекция на неточност в обработваните му лични данни или допълване на непълни лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране);

г) поиска от Организатора да изтрие свързани с него лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които е оттеглил/а съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил/а (право на изтриване);

д) поиска от Организатора да ограничи обработката на личните му данни (т.е. личните данни да продължат да бъдат съхранявани от Организатора, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на личните данни се оспорва от лицето или когато обработването е неправомерно и лицето желае данните му да бъдат съхранени с цел защита на правни претенции (право на ограничаване на обработването);

е) поиска от Организатора личните данни, които го засягат, в структуриран, широко

използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на данните);

ж) възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг (т.е. за целите на предлагане на стоки и услуги по имейл, телефон или друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлагани стоки и услуги), в случай че личните му данни бъдат обработени за такава цел (право на възражение);

з) подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че счита, че е налице нарушение на приложимо законодателство за защита на личните му данни;

Участниците декларират, че при спазване на приложимото законодателство са съгласни описаните в настоящите Официални правила лични данни да бъдат обработени от Организатора по описания начин, за посочените цели;

За неуредените в настоящите Условия въпроси относно обработка на лични данни от „Синема Сити България” ЕООД, се прилагат Основните принципи за защита на данните на Синема Сити.;

За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени съгласно настоящите Официални правила, се прилагат разпоредбите на приложимото законодателство.

 

Допълнителна информация за Играта може да бъде получена на място на касите на киното, в офиса на управителя или на телефон 02/920-12-95 всеки работен ден от 01.07.2019 г. до 30.09.2019 г. в часовете от 09:00 ч. до 18:00 ч.