ПРАВИЛА "'СПЕЧЕЛИ БОНД УИКЕНД ЗА ДВАМА"

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „СПЕЧЕЛИ БОНД УИКЕНД ЗА ДВАМА“


I.        ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
    Настоящата игра-промоция „СПЕЧЕЛИ БОНД УИКЕНД ЗА ДВАМА“ („Играта”) се организира и провежда от „Синема Сити България” ЕООД, ЕИК 130573398, със седалище и адрес на управление в България, гр. София, р-н „Възраждане”, ул. „Брегалница” № 45 („Организатора”). Промоцията в кинокомплекси Синема Сити е част от международна промоция в рамките на Cineworld Group, с доставчик на наградата MGM.

II.        ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА
    Играта се организира и провежда в съответствие с настоящите официални правила („Официалните Правила”). Няма други условия или правила, които да са приложими към „Играта”. Официалните правила се прилагат за целия период на провеждане на „Играта” във вида, в който са публикувани на интернет сайта www.win007.cinemacity.bg  („Уебсайта”). Организаторът на „Играта” има право по всяко време да променя Официалните Правила, като съответната промяна влиза в сила от публикуването на изменените Официални Правила на Уебсайта. Участниците в „Играта” следва сами да проверяват на Уебсайта за промени в Официалните Правила, като Организаторът на „Играта” не е длъжен да ги информира по друг начин, освен чрез посоченото по-горе публикуване на изменените Официални Правила на Уебсайта.

III.        ТЕРИТОРИЯ  И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
    „Играта” се организира и провежда на територията на кинокомплекси Синема Сити, оперирани от Организатора, в градовете София, Пловдив, Бургас, Варна, Стара Загора и Русе.
„Играта” се провежда само и единствено на специално създадения само за целите на Играта уебсайт: www.win007.cinemacity.bg.

IV.        ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА "ИГРАТА"
    Играта” стартира в 00:01 часа на 15 септември 2021 г. и приключва в 23:59 часа на  10 октомври 2021 г.  (Изм. На 30/09/2021) 
    Организаторът на „Играта” има право да я прекрати по всяко време и ако установи, по своя преценка, нарушаването на тези Официални Правила или извършването на злоупотреби във връзка с „Играта”, без значение от кого са извършвани злоупотребите, или настъпването на форсмажорни обстоятелства, или при разпореждане от или образуване на производство пред компетентен орган във връзка с „Играта”. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в „Играта”. Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от Участниците ползи, резултат от такова прекратяване на „Играта”.
     При обявяване на печелившия Участник или при решение на Организатора за прекратяване на „Играта”, тези обстоятелства се публикуват от Организатора на Уебсайта и се считат за известни на всички лица от момента на публикуването им на Уебсайта. След прекратяване на „Играта”, независимо от основанието за това, Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награди.

 

V.        УЧАСТНИЦИ В "ИГРАТА"
    В „Играта” може да участва всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, навършило 18 години към датата на закупуване на билетите, с изключение на служителите на „Синема Сити България” ЕООД и Adecco HR, които работят при Организатора, включително, но не само членовете на семействата, роднините по права линия без ограничения на всички посочени по-горе лица. Служители на агенциите, обслужващи Синема Сити и кампанията за „Играта”, също нямат право на участие. 

VI.        ПРАВО НА УЧАСТИЕ В "ИГРАТА"
1.    В „Играта” има право да участва всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, навършило 18 години, към датата на закупуване на билетите, което: (i) отговаря на условията по раздел V по-горе, (ii) е закупило на каса или онлайн 2 (два) билета на стойност минимум 16 лева и 80 стотинки с ДДС за филма „СМЪРТТА МОЖЕ ДА ПОЧАКА“ за кинокомплекси Синема Сити в страната, за периода и така както е описано по-долу; и (iii) е регистрирало за участие в „Играта” закупените 2 (два) билета на стойност минимум 16 лева и 80 стотинки с ДДС на следния уебсайт: www.win007.cinemacity.bg („Уебсайта”)  в периода на „Играта“: 15 септември 2021 г. до 23:59 часа на  10 октомври 2021 г. (Изм. На 30/09/2021).
Регистрират се съответно:
•    24 знака (цифри и тирета) за билетите, закупени на касата на кинокомплексите
•    12 знака (само цифри) >> за билетите, закупени онлайн на www.cinemacity.bg 
Виж Приложение 1 в края на Официалните правила. 

За да участва в томболата за награда, освен условието за регистрация на два валидни за участие билета на стойност минимум 16 лева и 80 стотинки с ДДС, за филма „СМЪРТТА МОЖЕ ДА ПОЧАКА“ за кинокомплекси Синема Сити в страната, за периода на „Играта“ и така както е описано по-горе, всеки участник трябва да е попълнил акуратно и контактните си данни в приложението. 
За избягване на съмнение в „Играта“ участват всички комбинации от два билета, чиято обща стойност е минимум 16 лева и 80 стотинки, за прожекции на филма „СМЪРТТА МОЖЕ ДА ПОЧАКА“, които ще се проведат в периода: 30 септември 2021 г. - 10 октомври 2021 г. (с изключение на прожекциите за 3D промо ден-вторник (5.10.2021; 12.10.2021) и 2D промо ден – четвъртък (7.10.2021; 14.10.2021), закупени в периода на промоцията, а именно 15.09 –  10.10.2021 г. (Изм. На 30/09/2021). 
За избягване на съмнение в „Играта” НЕ участват билети закупени на промоционална цена за 3D промо ден - вторник и 2D промо ден – четвъртък, закупени в кинокомплекси Синема Сити.
2.     Всеки участник в „Играта” се счита за запознат с тези Общи Правила и обвързан от тях от момента, в който регистрира закупените 2 билета за участие в „Играта”. 
Всеки Участник в „Играта” безусловно и неотменимо се съгласява с настоящите Общи Правила и се задължава да ги спазва. 

VII.        НАГРАДА
1.        Наградата, подлежаща на раздаване на печеливш Участник в „Играта”, е, както следва: 
    „СПЕЧЕЛИ БОНД УИКЕНД ЗА ДВАМА“ – 1 брой
2.        Налична е една (1) награда. Наградата се състои (само и единствено) от награден Бонд Уикенд за 2-ма (двама), избран и предоставен от MGM, което е валидно за един (1) печеливш Участник и един (1) негов придружител и включва, само и единствено:
           • Една (1) нощувка за двама (2) души >> един (1) печеливш Участник и един (1) негов придружител, в Гранд Хотел Millennium София, с включени вечеря, закуска и СПА процедури 
           • Офроуд пътуване с джип Land Rover Defender с шофьор извън града на следващия ден;
           • Както и 1 брой ваучер за полет с жирокоптер, който също ще се проведе извън пределите на град София;

Наградата по т.1 се изпълнява  от Гранд Хотел Millennium София 
Наградата по т.2 се изпълнява от Мото-Пфое БГ ЕООД, ЕИК 175216529, със седалище и адрес на управление бул. „Сливница“ №444 
Наградата по т.3 се изпълнява от Макарон ЕООД, ЕИК205055198, със седалище и адрес на управление бул. Цар Борис III, №19, вх.В, маг.24.

 

*Наградата „СПЕЧЕЛИ  БОНД УИКЕНД ЗА ДВАМА“ може да бъде използвана в посочен от печелившия Участник период, допълнително уточнен/съгласуван с Организатора на „Играта“, но не по-късно от 8 месеца от датата на връчване на наградата. 
Aко сте Участник в „Играта” е необходимо да отговаряте на следните условия:
           • Печелившият Участник трябва да e на възраст над 18 години (към момента на закупуване на билетите за участие в „Играта”).
           • Печелившият Участник има право на 1 придружител, на когото е позволено да се присъедини към него за използване на наградата и когото той посочва на Организатора при поискване. Печелившият участник няма право да вземе допълнителни членове на семейството или придружители на това пътуване. След като бъде посочен от печелившия Участник, придружителят на печелившия Участник не може да бъде променян. Ако посоченият придружител на печелившия Участник е под 18 години, то печелившият Участник трябва да бъде негов родител/настойник или упълномощено от родителя/настойника лице. 
           • Печелившият Участник трябва да подпише приемо-предавателен протокол, че приема наградата и ще се възползва от нея, в рамките на посочените по-горе условия в рамките на 5 календарни дни от уведомяването му от Организатора. В допълнение печелившият Участник се задължава в същия срок да посочи своя придружител, както и да предостави необходимите данни, поискани му от Организатора за извършване на резервациите, свързани с пътуването;
*Ако печеливш Участник, впоследствие реши да се откаже от ползването на спечелената награда: „СПЕЧЕЛИ БОНД УИКЕНД ЗА ДВАМА“, той трябва да го направи отново писмено, декларирайки, че няма никакви бъдещи финансови или други материални и нематериални претенции към Организатора. 
     Наградата „СПЕЧЕЛИ  БОНД УИКЕНД ЗА ДВАМА“: няма парична алтернатива. Същата е непрехвърлима и не подлежи на връщане. Всички разходи, направени в допълнение към наградата, посочена в тези условия, в хотела или по пътя към извънградските преживявания, се правят за сметка на Печелившия Участник и неговия  придружител, включително, но не само: храна, алкохолни напитки, телефонни такси, рум сървиз, пране, екскурзии, съвети, сувенири, застраховки и всякакви други случайни разходи, както и разходите за придвижване на печелившия Участник и неговия придружител до и от мястото за използване на наградата – град София.
     Наградният пакет и всички елементи, описани в него не могат да бъдат продавани, търгувани, прехвърляни, планирани за дати, които не са в рамките на горепосочения период за изпълнение, или да бъдат заменени за паричната им равностойност.
     Ако печеливш Участник избере да участва в някоя или всички части от своето наградно преживяване без придружител, наградата се предоставя на победителя без да подлежи на допълнително или алтернативно обезщетение, включително и парично.
     Моля, обърнете внимание, че Организаторът не дава гаранция за качеството на наградата. Няма да се предлагат парични алтернативи на наградата. Всичко, което не е посочено в настоящите общи условия, като включено в наградния пакет, е изключено.
     Наградата не включва среща с популярни личности, актьори и др.
     Компанията MGM си запазва правото да заменя елементи от наградата по всяко време. Няма алтернативна награда и не може тя да бъде заменена с пари или алтернативна награда.
     Доставчик на наградата в настоящата игра е Metro Goldwyn Mayer Studios със седалище в 245 N Beverly Dr., Beverly Hills, CA 90210
Изпълнителите на наградата са посочени в т.VII, 2 по-горе.
3.        Участник може да използва спечелена от него награда само в указан от организатора период, посочен при получаване на наградата, но не по-късно от 8 месеца след посочената в приемо-предавателния протокол дата. 
4.        Организаторът на „Играта“ няма да раздаде повече награди от количествата, посочени в настоящите Общи Правила. Организаторът не носи отговорност, в случай че не успее да се свърже с печелившия Участник поради технически причини или заради подадени от него неверни данни. Организаторът не носи отговорност, в случай че печелившият Участник е обективно възпрепятстван да получи и използва наградата си.
5.        Печелившият Участник плюс 7 резерви ще бъдат изтеглени в присъствието на нотариус и представители на Организатора в срок до 5 (календарни/работни) дни след приключване на играта, за което ще бъде съставен протокол. След като бъде изтеглен печелившият Участник, Организаторът ще се свърже с него в срок от 3 календарни дни за уточняване на процедурата по получаване и ползване на наградата. Изтеглените Участници ще бъдат проверени в последователност, както са изтеглени, дали отговарят на условията за участие и за Печеливш Участник, съгласно Официалните правила на „Играта” и едва тогава ще бъде обявен Печеливш Участник.
6.        Наградата, се предава на спечелилия я Участник след представяне от негова страна на печелившите билети. При билети, закупени онлайн, участникът трябва да покаже електронен билет (разпечатка или на електронно устройство) или билета, който му е издаден на касите, въз основа на показан номер на регистрация на поръчка. Общата стойност на двата регистрирани билета не може да е под 16 лева и 80 стотинки с ДДС, за да могат да участват в „Играта” за спечелване на наградата. 
7.        Наградата се предоставя на Участник, само ако Участникът има право да участва в „Играта” и отговаря на всички условия, посочени в Раздели V, VI и VII на тези Общи Правила. 
8.        Наградата се предоставя само след представяне от печелившия Участник в периода на „Играта” на валидни билети (с дата от периода на промоцията), чиято четливост не е нарушена, които не са манипулирани по какъвто и да е начин и които доказват закупуването от страна на Участника на 2 билета на стойност минимум 16 лева и 80 стотинки с ДДС, както е посочето в раздел VI за филма „СМЪРТТА МОЖЕ ДА ПОЧАКА“ в кинокомплекси на Синема Сити в периода на „Играта”. Невалидни билети не са вземат предвид и не дават право на Участника да получи награда. 
9.        Организаторът на „Играта” не носи отговорност за печатни грешки в билетите, както и за нечетливи или повредени по такъв начин билети, че посочените в тях сума, дата или други данни са нечетливи.
10.        Наградата се дава на Участник, който има право да участва в „Играта”, който е участвал в Играта при спазване на настоящите Общи Правила, като е извършил покупка на 2 билета на стойност минимум 16 лева и 80 стотинки с ДДС, както е посочено по-горе, чийто билети са валидни, и който се е явил за получаване на наградата на мястото и в сроковете, посочени в този Раздел VII по-горе.

VIII.    ДЕКЛАРИРАНЕ НА НАГРАДИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
    Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), във връзка с &1, т.62 от ЗДДФЛ, предметни награди на стойност над 100,00 лева с ДДС са облагаем доход за физическото лице, което ги получава.
    Наградата, която се предоставя в настоящата игра ПРЕДСТАВЛЯВА облагаем доход за физическото лице, като в този случай при получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол. Когато наградата е на стойност над 100,00 лева с ДДС, Организаторът, съгласно чл.65, ал.7 от ЗДДФЛ е задължен да удържи и внесе дължимия данък, както и да подаде декларация в НАП за дължимия данък. В тази връзка печелившите участници доброволно, информирано и свободно предоставят личните си данни за попълването на приемо-предавателния протокол. Удържания и внесен данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице получило наградата не е задължено да подава годишна данъчна декларация. 

IX.    ОТГОВОРНОСТ
1.        Организаторът на „Играта” не носи отговорност за:
    -    качеството и характеристиките на наградата;
    -    спорове за собственост върху билети; тези спорове не засягат Организатора, тъй като той предоставя награда на това лице, което е представило валиден билет за съответната награда, в срока на Играта;/валидни 2 билета на стойност минимум 16 лева и 80 стотинки с ДДС за съответната награда, в срока на „Играта”, с номера посочени в протокола за печеливши;
    -    за затваряне на хотела/ресторанта, поради противоепидемични мерки, наложени от Министерство на Здравеопазването или други държавни органи, закъснение и/или отмяна на полета с жирокоптер, повреда на джип Land Rover Defender или други възникнали обстоятелства, възпрепятсващи или отлагащи във времето използването на наградaта от победителя, поради причини независещи от Организатора или форсмажорни обстоятелства;
2.        Участието на всеки участник в „Играта” е изцяло за негова сметка и на негов риск.
3.        Участници, които нямат право да участват в „Играта”, които са нарушили настоящите Общи Правила или чиито билети са невалидни, нямат право да участват в „Играта”, а ако вече са участвали и са спечелили награда, дължат на Организатора връщане на наградата или паричната й равностойност, както и обезщетение за всички претърпени от Организатора вреди, включително и вреди, свързани с нарушаване на репутацията на Организатора или създаване на съмнение в обществото относно манипулиране на „Играта” или злоупотреби, свързани с нея.
4.        Организаторът на „Играта” не е длъжен и няма да води кореспонденция относно претенции за участие в Играта, нито за претенции за получаване на награди, предявени след изтичане на срока на Играта и/или предаванена наградата на победителя. 
5.        За избягване на съмнение Организаторът на „Играта” не носи отговорност за качеството и характеристиките на наградата, тъй като тя е предоставена от трето лице. В случай, че Участник/печеливш Участник има възражения, рекламации или претенции относно качествата на получената предметна награда, същия следва да се обърне към доставчика на наградата MGM, който се посочва в приемо-предавателния протокол за съответната награда или съответните изпълнители на наградата посочени в т.VII, 2 по-горе . Организаторът на Играта не носи отговорност дали и при какви условия печелившият Участник ще реализира наградата. Организаторът на „Играта” не поема никакви допълнителни ангажименти към Участниците в Играта, освен изрично посочените в настоящите Общи Правила.
6.        Ангажиментът на Организатора на „Играта” по предоставяне на наградата на печелившия Участник се изчерпва с връчване на съответната награда на печелившия Участник.

X.    ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ И ДРУГИ АЛТЕРНАТИВИ
    Не се допуска размяна на наградата за паричната й равностойност или за други материални или нематериални изгоди. Ако на Организатора на „Играта” не му е възможно да предостави посочената в раздел VII награда, Организаторът си запазва правото по своя преценка да даде в замяна друга равностойна награда.

XI.    СЪДЕБНИ СПОРОВЕ
    Всеки потенциален спор между Организатора на „Играта” и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от Арбитражния съд при БТПП или от компетентния съд в гр. София по избор на страната, инициираща производството. 

XII.    ЛИЧНИ ДАННИ
    Личните данни на всички Участниците, се обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешната политика на Организатора за защита на личните данни за целите, посочени в настоящите Официални павила.
За целите на настоящата „Игра", Организаторът, в качеството си на Администратор на лични данни, обработва личните данни на Участниците, както следва:

-    На Участниците регистрирали билети за участие в промоцията –име, фамилия и имейл, а по желание и телефон;
-    На печелившия Участник и на посочения от него (1) придружител, във връзка с подписването на приемо-предавателен протокол за получената награда, и във връзка с настаняването в хотела и попълването на документи при полета с жирокоптер – три имена (име, презиме и фамилия), ЕГН, адрес, данни по лична карта или паспорт,  телефонен номер и имейл адрес; 
-    На печелившия Участник и на посочения от него (1) придружител, с маркетингова цел, за популяризиране в дигитални медии чрез социални мрежи или други канали за комуникация в онлайн средата  -  изображение на лицето. 
Печелившият Участник и посочения от него (1) придружител са информирани и дават /или не дават съгласието си, при подписването на приемо-предавателния протокол за наградата за обработка на посочените по-горе лични данни, както и да бъдат снимани при получаване на наградата;

Вашите данни ще бъдат обработвани:
-    за целите на изпълнение на този документ (в обхвата на данните посочен по-горе) - въз основа на нашия законен интерес, който трябва да се разбира като правилна идентификация на участниците, които декларират информацията, и желаят да участват в Играта (член 6, раздел 1, точка е GDPR);
-    за целите на изпълнение на наше законово задължение (в обхвата на данни посочен по-горе) - за удържане, внасяне и деклариране пред НАП на дължимия данък за наградата, съгласно настоящия протокол (член 6, раздел 1, точка в) GDPR);
-    с цел маркетинг (в обхвата на вашето изображение на лицето) - въз основа на вашето съгласие (член 6, раздел 1 точка а GDPR);

Независимо от това, за участие в „Играта” и за получаване на награда, се изисква и съгласие за обработка на посочените лични данни, което се дава с приемането на настоящите Общи правила, а на печелившия Участник и на посочения от него (1) придружител и с подписването на приемо-предавателния протокол за наградата. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.
Предоставянето на съгласие за обработка на описаните в настоящите Официални правила лични данни, има изцяло доброволен характер, което означава, че ако участникът не желае да предоставя описаните лични данни, те няма да бъдат обработени по описания начин, но същевременно e невъзможно да участва в играта и да получи спечелената награда.

Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора могат да бъдат разкривани от него за целите на Играта или в изпълнение на императивни разпоредби на трети лица и на други администратори на лични данни на територията на Република България, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

Събраните във връзка с участие в „Играта” лични данни ще бъдат съхранявани за срокове, както следва: за счетоводни и данъчни цели данни на печелившия Участник, получил предметна награда на стойност над 100,00 лева с ДДС ще бъдат съхранявани за срок не по-дълъг от 11 (единайсет) години от датата на предоставяне на наградата, а останалите за срок не по-дълъг от 1 година;

По всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство, чрез изпращане на нарочно писмо на адреса на Организатора или на имейл адрес: [email protected], всяко лице, чиито данни се обработват във връзка с „Играта”, има право да:

а) оттегли съгласието си за обработка на лични данни, когато обработката на данни се извършва въз основа на съгласие;

б) отправи запитване до Организатора дали негови лични данни се обработват и да получи копие от обработваните данни, както и информация относно целта на обработка, както и на кого са или ще бъдат разкрити (право на достъп);

в) поиска корекция на неточност в обработваните му лични данни или допълване на непълни лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране);

г) поиска от Организатора да изтрие свързани с него лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които е оттеглил/а съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил/а (право на изтриване);

д) поиска от Организатора да ограничи обработката на личните му данни (т.е. личните данни да продължат да бъдат съхранявани от Организатора, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на личните данни се оспорва от лицето или когато обработването е неправомерно и лицето желае данните му да бъдат съхранени с цел защита на правни претенции (право на ограничаване на обработването);

е) поиска от Организатора личните данни, които го засягат, в структуриран, широко
използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на данните);

ж) възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг (т.е. за целите на предлагане на стоки и услуги по имейл, телефон или друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлагани стоки и услуги), в случай че личните му данни бъдат обработени за такава цел (право на възражение);

з) подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че счита, че е налице нарушение на приложимо законодателство за защита на личните му данни;

Участниците декларират, че при спазване на приложимото законодателство са съгласни описаните в настоящите Официални правила лични данни да бъдат обработени от Организатора по описания начин, за посочените цели;

За неуредените в настоящите Условия въпроси относно обработка на лични данни от „Синема Сити България” ЕООД, се прилагат Основните принципи за защита на данните на  Синема Сити;

За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени съгласно настоящите Официални правила, се прилагат разпоредбите на приложимото законодателство.

    Допълнителна информация за „Играта” може да бъде получена на място на касите на киното, както и в офиса на управителя на съответния кинокомплекс Синема Сити или на телефон 02/920-12-95 всеки работен ден от 15.09.2021 г. до 10.10.2021 г. в часовете от 09:00 ч. до 17:00 ч.

Синема Сити България 
15.09.2021 г., София 

(Изм. На 30/09/2021) 
 
Приложение 1
Номер на билета, така както е показано по-долу, който трябва да регистрирате, за да участвате в играта.

12 знака (само цифри) >> за билетите, закупени онлайн на www.cinemacity.bg

24 знака (цифри и тирета) за билетите, закупени на касата на кинокомплексите