ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ CINEMA CITY

 

1. „Синема Сити България” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено и регистрирано съгласно законите на Република България, с ЕИК 130573398, със седалище и адрес на управление в гр. София 1303, р-н „Възраждане”, ул. "Брегалница" №45 (наричано по-долу за краткост „Синема Сити” или „Дружеството”).

2. Дружеството е част от Синема Сити Интернешънал – най-голямата верига мултиплекси в Централна и Източна Европа. Синема Сити е вписано в Единния публичен регистър на лицата, осъществяващи показ на филми, поддържан от ИА „Национален Филмов Център”, с номер на вписването 2006300046.

3. Синема Сити управлява 7 кинокомплекса в 6 различни града – София, Пловдив, Стара Загора, Русе, Бургас, Варна както следва:

 

Комплекс Адрес Макс. Капацитет
Синема Сити София - Мол София гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 101 2869 места
Синема Сити София - Парадайс Център гр. София, бул. „Черни връх” № 100 2166 места
Синема Сити Пловдив гр. Пловдив, ул. „Перущица” № 8 1585 места
Синема Сити Бургас гр. Бургас, бул. „Янко Комитов” № 6 1665 места
Синема Сити Варна гр. Варна, бул.  „Сливница” № 185 1912 места
Синема Сити Русе гр. Русе, бул. „Липник” № 121Д 1886 места
Синема Сити Стара Загора гр. Стара Загора, ул. „Хан Аспарух” № 30  1307 места
 

ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

4. Настоящите общи условия („Общите Условия”) се прилагат по отношение на предлаганата от Дружеството услуга по кинопоказ и действат спрямо всички кинокомплекси, оперирани от Синема Сити, във вида, в който са публикувани на интернет сайта www.cinemacity.bg („Сайта”) и поставени в кинокомплексите на разположение на клиентите. Дружеството има право по всяко време да променя Общите Условия, като съответната промяна влиза в сила от публикуването на изменените Общи Условия на Сайта и поставянето им в кинокомплексите на разположение на клиентите. Преди да закупят билет за кинопрожекция или да ползват каквато и да е услуга, предлагана от Синема Сити, клиентите следва сами да проверят и се запознаят с тези Общи Условия.

5. Със закупуването на билет за кинопрожекция клиентът се съгласява с тези Общи Условия и се задължава да ги спазва.

 

БИЛЕТИ

6. Кинопоказът на филми представлява услуга, за чието ползване клиентите следва да закупят билет, освен ако друго не е предвидено в тези Общи Условия.

7. Цените на билетите за филмите, прожектирани в различните кинокомплекси, оперирани от Дружеството, може да се различават. Актуалните цени на билетите са посочени на Сайта, в раздел „Информация&Цени” на всеки кинокомплекс, и са изложени на видно място на касите на всеки кинокомплекс. Обявените цени на билетите са с включен данък добавена стойност.

8. След издаване на билет не са възможни корекции, замяна с билет за друг филм или с билет за същия филм, но за друга прожекция, нито връщане на паричната му равностойност, отбелязана на самия билет, освен в изрично предвидените в тези Общи Условия случаи. В тази връзка молим клиентите да бъдат внимателни, когато закупуват билети, и предварително да обмислят филма, деня и часа на прожекцията, местата в киносалона, които желаят да ползват, както и броя и вида билети, които желаят да закупят. След като на касата за продажба на билети направите своя избор на филм, прожекция, брой и вид билети и места в киносалона, касиерите ще ви предоставят възможност да проверите дали тези обстоятелства са правилно отразени, като обърнат към вас екрана, който съдържа данни за вашата заявка за билет/и.  В случай че имате възражения относно правилното отразяване на тези данни, следва да ги направите пред касиера незабавно, тъй като след издаването на билета същият не може да се коригира, замени или върне.

9. Всеки билет дава право на посещение единствено и само на отбелязаната на него прожекция, в посочения в билета ден и час, и в киносалона, предназначен от Синема Сити за тази прожекция. Продължителността на посещението на клиента в киносалона се определя от времетраенето на прожекцията. Веднага след края на прожекцията клиентът е длъжен да напусне салона, дори и да притежава билет за непосредствено следващата прожекция в същия киносалон.

10. Клиентите са длъжни да пазят билетите си от момента на закупуването им до края на прожекцията, за която същите се отнасят, и напускането им на кинокомплекса. Синема Сити не отговаря за откраднати, загубени, унищожени или повредени билети и няма задължение да ги преиздава или да възстановява заплатената за тях стойност.

11. Служителите на Синема Сити имат право да откажат достъп до киносалоните и до прожекциите на лице без билет за съответната прожекция, както и на лице, което представя повреден, скъсан, нечетлив или манипулиран по какъвто и да е начин билет.

12. Клиентите следва да заемат местата си в киносалоните преди началото на съответната прожекция, но не по-рано от 30 минути преди нейното начало. Независимо от притежаването на билет за дадена прожекция, ако клиентът пристигне след нейното начало, достъпът до прожекцията може да му бъде отказан, без Синема Сити да дължи връщане на цената на билета или каквито и да е обезщетения. По преценка на управителя на киносалона, закъснелият за прожекцията клиент може да бъде допуснат до прожекцията в подходящо време, определено от управителя, така че останалите зрители на кинопрожекцията да не бъдат обезпокоени или безпокойството за тях да е минимално.

13. В случай че прожекция бъде прекратена, отменена или заменена с прожекция на друг филм по технически причини или по други причини, за които отговорност носи Синема Сити, по еднолична преценка на Синема Сити:

 • на клиента ще бъде възстановена цената на билета, заплатена от клиента; или
 • на клиента ще бъде издаден друг билет или издадения билет ще бъде презаверен за прожекция на същия или друг филм според програмата на съответния киносалон.

В този случай Синема Сити не дължи на клиента каквито и да е обезщетения, включително, но не само транспортни разходи, разходи за паркинг, за храна и напитки и др.под. За да се възползва от правата си по тази точка 13 от Общите Условия, клиентът следва да предостави на Синема Сити валиден билет от прожекцията, която е била прекратена или отменена, в срок не по-късно от 2 дни, считано от деня на отменената/прекратена прожекция.

14. Закупуването на билет за дадена прожекция дава право на клиента да посети киносалона, предназначен от Синема Сити за съответната прожекция в часовите рамки на прожекцията и да гледа филма, за който се отнася закупения билет, като ползва обозначените на билета места за сядане, само ако клиентът спазва всички изисквания, посочени в настоящите Общи Условия и/или закона. В случай че след закупуването на билет клиентът се откаже да посети прожекцията или я посети, но не ползва мястото си в киносалона или не гледа филма или напусне прожекцията преди нейния край, Синема Сити не дължи на клиента връщане на цената на билета или каквито и да е обезщетения.

15. Синема Сити България ЕООД е регистрирано по ЗДДС. Когато издаването на фактура не е задължително, съгласно закона, в случай, че желаете да получите такава, моля да се свържете с нас на посочените в настоящите правила контакти.

16. Синема Сити предлага различни видове ваучери, които могат да се заменят за билети или избрани продукти, налични в бара на киното. Правилата за използване и закупуване на ваучери са посочени в нашите ПРАВИЛА ЗА ВАУЧЕРИ.
След замяна на ваучера за билет за кино Синема Сити, не е възможно връщане или смяна на билета. От време на време могат да се издават или изпращат ваучери на Клиенти за използване на някоя от услугите на Синема Сити.
 

 

ОНЛАЙН ПОКУПКА НА БИЛЕТИ

17. Синема Сити предоставя на своите клиенти възможност за он-лайн покупка на билети на Сайта на Дружеството.

18. Правилата за ОНЛАЙН ПРОДАЖБА НА БИЛЕТИ са уредени в  ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА НА БИЛЕТИ ЗА КИНО и са налични на сайта на дружеството.

19. Cinema City си запазва правото да прави ad hoc оперативни промени в своите планове за сядане в залите, за да отговаря на всички наложени правила за капацитет, във връзка с Covid-19 или други, които могат да се променят от време на време. 

 

ОТСТЪПКИ

20. Цените на билетите за филмите, прожектирани в различните кинокомплекси, могат да се различават както с оглед конкретния кинокомплекс, така и с оглед конкретния филм, дните и часовете на прожекцията и други критерии, определени по преценка на Синема Сити.

21. Синема Сити определя редовна цена за билет за редовни прожекции, от която дава отстъпки на определени категории лица и при определени условия:

 • намаление за студенти

           Намалението важи за всички студенти срещу представяне на валидна ISIC карта или друг документ, удостоверяващ качеството студент на лицето. Намалението не важи за студенти в дистанционна форма на обучение.

 • намаление за ученици

           Намалението важи за всички ученици срещу представяне на валидна ученическа лична карта или друг документ, удостоверяващ качеството ученик на лицето.

 • намаление за деца

           Намалението важи за всички лица, които нямат навършени 18 години и установят това обстоятелство с документ, удостоверяващ възрастта на лицето.

 • намаление за пенсионери

           Намалението важи за всички лица, които са пенсионери и установят това обстоятелство с документ, удостоверяващ качеството „пенсионер” на лицето.

 • намаление за лица с трайни увреждания  

           Намалението важи за всички лица, които са с трайни увреждания по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за интеграция на хората с увреждания и установят това обстоятелство с документ, удостоверяващ качеството на лице с трайно увреждане.

 • намаление за лица с трайни увреждания, които се придвижват с инвалидна количка

           Тези лица, при удостоверяване на качеството на лице с увреждане, което ползва инвалидна количка, ползват билет на стойност 0.00 лева, при условие че заемат определените за инвалидна количка места в киносалона и са придружени от лице, което може да полага грижи за тях и да ги асистира в случай на форсмажорни ситуации. Придружителят заплаща цена за билет, която се определя в зависимост от това дали има право да ползва отстъпка съгласно тези Общи Условия.

 • намаление за учители, придружаващи училищни групи

           За всяка училищна група, състояща се от поне 10 деца, един учител, който придружава и отговаря за групата, има право на билет на стойност 0.00 лева, при удостоверяване на това си качество.

22. Лицата, които желаят да се ползват от отстъпки, следва да установят правото си да ползват съответната отстъпка (напр. възрастта си, качеството си на студент, ученик, пенсионер и т.н.) с един или повече актуални документи, издадени на български език или придружени с официален превод на български език от заклет преводач. За да се избегнат злоупотреби, поне един от тези документи следва да носи снимка на лицето, което желае да ползва отстъпката, и представя своя документ за преглед на служителите на Синема Сити. Документите по тази т. 24 могат да бъдат проверявани от служителите на Синема Сити както преди закупуването на билет, така и при проверката на вече закупен билет или преди лицето да бъде допуснато до киносалона.

23. В случай че лице, което желае да ползва отстъпка от цената на билета, не удостовери правото си да я получи, на същото ще бъде отказана продажба на намален билет, а ако такава вече е осъществена, лицето няма да бъде допуснато до съответната прожекция, освен ако не доплати разликата с цената на билет без намаление. При отказ да бъде продаден намален билет, ако лицето все пак желае да посети прожекцията, то има право да си закупи билет без намаление.

24. Лицето, което е закупило намален билет, няма право да го продава, заменя, подарява или прехвърля на друго лице, освен ако това друго лице не отговаря на условията за получаване на намален билет от същата категория. Ако все пак тези действия бъдат извършени, лицето, придобило намален билет, без да е имало право да закупи такъв на собствено основание, няма да бъде допуснато до прожекцията, за която билетът се отнася, освен ако не доплати разликата с цената на билет без намаление, като в тези случаи Синема Сити не носи каквато и да е отговорност.

25. Лицата, които имат право да ползват отстъпка от редовната цена за билет, следва да имат предвид, че е възможно да има прожекции, за които тя да не важи (предпремиери, премиери, специални прожекции, др.). Тези лица следва предварително да се информират дали за желаната от тях прожекция се предлагат отстъпки под формата на намалена цена на билет.

26. Зрителите следва да имат предвид, че цените на билетите за предпремиера и премиера на даден филм могат да са по-високи от редовната цена на билет.

27. Кумулиране (натрупване) на отстъпки от цените на билетите не е възможно. Ако едно лице отговаря едновременно на няколко критерия за отстъпка (напр. лицето е едновременно пенсионер и лице с увреждане), то има право само на едно намаление от цената на билета, според категорията, към която желае да се причисли (в дадения пример лицето може да закупи или намален билет за пенсионер или намален билет за лице с увреждане).

 

3D ОЧИЛА

28. Поради технически специфики и характеристики на прожекционната техника, правилата за използване на 3D очила за филмови прожекции са различни в различните кинокомплекси, оперирани от Синема Сити.

29. В кинокомплекси Синема Сити Бургас, Синема Сити Варна, Синема Сити София - Мол София,  Синема Сити София - Парадайс Център и Синема Сити Пловдив цената на индивидуални 3D очила за 3D филми е 2,00 лв с ДДС и се заплаща допълнително към цената на билета. В киносалон IMAX в Синема Сити Мол София цената на специалните 3D очила е 2,20 лв с ДДС. Със заплащане на цената им очилата стават собственост на закупилия ги клиент. Очилата са за многократна употреба. Синема Сити не гарантира възможността за гледане на 3D филми или качеството на гледане с 3D очила, които не са закупени от Синема Сити.

30. В кинокомплекси Синема Сити Русе и Синема Сити Стара Загора няма възможност за закупуване на 3D очила за 3D прожекциите, а само за еднократното им отдаване под наем за срока на прожекцията срещу такса „3D очила”. Такса „3D очила” е в размер на 1,50 лв с ДДС и включва наема за ползването на очилата и разходите за почистването им. За всички 3D филми, прожектирани в тези кинокомплекси, такса „3D очила” е включена в цената на билета и не се заплаща допълнително. Няма възможност за намаляване цената на билета за 3D филми в посочените кинокомплекси с размера на такса „3D очила”, в случай че клиентът не желае да ги ползва, независимо по каква причина. 3D очилата се предоставят на клиента за ползване след представяне на валиден билет за съответната 3D прожекция. След края на прожекцията клиентът е длъжен да върне очилата на предвиденото за това място. От момента на получаването им до момента на връщането им клиентът следва да съхранява 3D очилата, да ги ползва по предназначение и да ги пази от изгубване, кражба, унищожаване или повреждане. В случай на изгубване, кражба, унищожаване или повреждане на 3D очилата, клиентът заплаща на Синема Сити обезщетение в размер на 25 лева.

 

ФИЛМИ И ПРОЖЕКЦИИ

31. Всеки филм, прожектиран от Синема Сити, притежава категория, която се определя от Националната комисия за категоризация на филми към изпълнителния директор на ИА „Национален филмов център” и се посочва в издадената за филма виза за разпространение и/или показ. Освен във визата, във всички обяви и рекламни материали за разпространението и/или показа на филма се поставят следните надписи в зависимост от категорията, която е получил филмът:

при категория „А” – „Препоръчва се за деца”

при категория „B” – „Без възрастови ограничения”

при категория „C” – „Не се препоръчва за деца под 12-годишна възраст”

при категория „C+” – „Не се препоръчва за деца под 14-годишна възраст”

при категория „D” – „Забранен за лица под 16-годишна възраст”

при категория „D+” – „Не се препоръчва за деца под 16-годишна възраст”

при категория „X” – „Забранен за лица под 18-годишна възраст”

32. Синема Сити не отговаря за категоризацията на филмите. Всеки клиент сам преценява дали да гледа даден филм, като се съобразява и със специалните условия за достъп до кинопоказ, предназначени за лица, ненавършили 18 години.

33. Достъпът на клиентите до прожекциите на филми се осъществява съгласно категоризацията на филмите и при спазване на произтичащите от това ограничения. В случай че клиент е закупил билет за филмова прожекция, за която няма право на достъп съгласно категоризацията на филма и възрастта на клиента, и такъв достъп му бъде отказан, Синема Сити не дължи връщане на клиента на заплатената от него цена за билет, нито замяна на билета с билет за прожекция на друг филм, нито каквато и да е друга компенсация.

34. Синема Сити има право да проверява възрастта на лицата, които искат да посетят дадена прожекция с оглед спазване на изискванията за възраст, следващи от категоризацията на филма, както преди да продаде билет на клиента, така и след това при проверката на билета и допускането му до киносалона. Синема Сити има право да откаже достъп до прожекция на клиент, чиято възраст не отговаря на изискванията, следващи от категоризацията на филма. Проверката на възрастта на лицата се осъществява по правилата, посочени в раздел „Охрана и проверки” на тези Общи Условия.

35. Синема Сити не отговаря и не дава никакви гаранции за съдържанието на филмите, художествената им стойност, принадлежността им към определен жанр, както и дали същите са подходящи за деца, възрастни хора, бременни жени, лица с различни сърдечни или други заболявания.

36. Синема Сити ще полага всички разумни усилия така че да осигури предварително обявената програма на филмите, които предстои да излязат на екран и/или да бъдат прожектирани в киносалоните, да бъде спазена. В случай на промяна в предварително обявена програма, ако няма закупени билети от клиенти за конкретните променени или отпаднали прожекции, Синема Сити не дължи на потенциалните клиенти каквото и да е обезщетение. Ако има закупени билети за променените или отпаднали прожекции, отношенията между Синема Сити и клиентите, закупили билети, се уреждат съгласно правилата на т. 13 по-горе.  Промени във вече обявени програми ще бъдат обявявани по подходящ начин на Сайта и/или на място в кинокомплексите, като клиентите са длъжни сами да проверяват за тях.

37. Синема Сити има право да излъчва трейлъри и рекламни спотове преди прожекцията на филма, поради което обявения начален час на прожекцията не съвпада с началото на филма. 

 

ДОСТЪП НА ЛИЦА НЕНАВЪРШИЛИ 18 ГОДИНИ

38. Достъпът на лицата, които нямат навършени 18 години, до кинокомплексите на Синема Сити, се подчинява на следните правила:

 • При показ на филми категория „А” – „Препоръчва се за деца” в киносалона се допускат всички лица без ограничения на възрастта.

 

 • При показ на филми категория „B” – „Без възрастови ограничения” в киносалона се допускат всички лица без ограничения на възрастта.

 

 • При показ на филми категория „С” – „Не се препоръчва за деца под 12-годишна възраст” в киносалона не се допускат лица под 12-годишна възраст, освен с пълнолетен придружител.

 

 • При показ на филми категория „С+” – „Не се препоръчва за деца под 14-годишна възраст” в киносалона не се допускат лица под 14-годишна възраст, освен с пълнолетен придружител.

 

 • При показ на филми категория „D” – „Забранен за лица под 16-годишна възраст” в киносалона не се допускат лица под 16-годишна възраст.

 

 • При показ на филми категория „D+” – „Не се препоръчва за деца под 16-годишна възраст” в киносалона не се допускат лица под 16-годишна възраст, освен с пълнолетен придружител.

 

 • При показ на филми категория „Х” – „Забранен за лица под 18-годишна възраст” в киносалона не се допускат лица под 18-годишна възраст.

39. След 20:00 ч. дете, което не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 22:00 ч. дете което е навършило 14, но не е навършило 18-годишна възраст, следва да бъде придружено от родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за него. Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител в кинокомплексите след 22:00 ч., ако детето е навършило 14, но не е навършило 18-годишна възраст, като в този случай, удостоверяват това му качество, с декларация по образец съгласно приложение към тези правила.

40. Синема Сити има право да откаже достъп до прожекция на лице, което следва да бъде с придружител, а такъв липсва или не отговаря на критериите за придружител, установени в предходния параграф, или липсва декларацията по образец, която удостоверява това му качество, независимо от това дали тези лица са си закупили билети за прожекцията, която желаят да посетят. В случаите, когато Синема Сити откаже достъп съгласно предходното изречение, Синема Сити не дължи възстановяване на цена за заплатен билет или каквото и да е обезщетение на лицата, на които е отказан достъп. Проверката на възрастта на лицата се осъществява по правилата, посочени в раздел „Охрана и проверки” на тези Общи Условия.

41. За удобство на нашите зрители и техните деца препоръчваме киносалони Cinema City да не се посещават от деца, които не са навършили 3-годишна възраст. Родителите следва да имат предвид, че обстановката в киносалоните може да не е подходяща за техните деца – по време на прожекции осветлението е изгасено, звукът – увеличен, а филмът може да има и специални ефекти, които да причинят дискомфорт или уплах у Вашето дете. Ако настоявате да посетите прожекция заедно с Вашето дете, моля да имате предвид, че ако детето е шумно или причинява неудобство на другите зрители на прожекцията, ще бъдете помолени незабавно да напуснете киносалона, в който случай не се дължи връщане на цената на закупените от Вас билети или каквото и да е обезщетение.

42. На всяко лице на възраст от 0+ месеца до 18 години, което посещава прожекция на филм в киносалон на Синема Сити, следва да бъде закупен билет, независимо от това дали лицето ще ползва място в киносалона и дали ще гледа прожектирания филм. Лицата до 18 години ползват отстъпка от цените на редовните билети. За повече информация, моля вижте раздел „Отстъпки”.

 

ДОСТЪП НА ЖИВОТНИ

43. Животни, независимо от техния вид и статут, не се допускат в кинокомплексите на Синема Сити. Изключения се допускат за кучета-водачи на хора с увреждания. За да бъде допуснато в киносалона, кучето-водач следва да бъде водено на къс неразтеглив повод, а на служителите на Синема Сити да се представят за проверка неговите ветеринарномедицински паспорт и карта/сертификат, удостоверяващи статута му на куче-водач. Билет за куче-водач не се заплаща. 

 

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ

44. В кинокомплекси Синема Сити не се разрешава:

 • внасянето и консумирането на храни и напитки, закупени извън територията на съответния кинокомплекс;

 

 • пушенето под каквато и да е форма и с каквито и да е средства, включително но не само чрез лули, електронни цигари и др.под.;

 

 • консумирането на алкохолни напитки от лица, ненавършили 18 години;

 

 • внасянето и употребата на оръжия, боеприпаси, взривни вещества, пиротехнически изделия, други общоопасни средства, наркотични и упойващи вещества и всякакви други забранени за употреба и/или опасни за здравето и живота на посетителите вещества;

 

 • говоренето и всякакви други действия, които създават или могат да създадат неудобства на останалите посетители по време на кинопрожекциите (ритане и бутане на седалки, шумолене, говорене по мобилни телефони, пускане на видео или звукозаписи, пеене, тичане, катерене, скачане и др.под.);

 

 • поставяне на крака (обути или не) по седалките;

 

 • тичане по коридорите, пътеките, стълбите или в лобито;

 

 • оставяне без надзор на малки деца; допускане те да причиняват неудобство на останалите зрители;

 

 • изхвърляне на отпадъци не в предназначените за това места;

 

 • оставянето на лични вещи на други седалки, за които няма закупен билет, между редовете или по пътеките;

 

 • влизането и престоят в служебни и технически помещения;

 

 • влизането и престоят на лица във видимо нетрезво, превъзбудено или агресивно състояние, и лица, за които може да се предположи, че са под влияние на упойващи вещества;

 

 • влизането и престоят на лица с непристойно облекло или в нехигиеничен или неспретнат вид, наличието на които обстоятелства се преценява на място от управителя на съответния киносалон;

 

 • влизането и престоят на лица без документ за самоличност или ученическа лична карта;

 

 • влизането и престоят на лица, които отказват да бъдат проверени.

45. Лицата, които не спазват горните правила за поведение, ще бъдат помолени да напуснат кинокомплекса, независимо дали са си закупили билет за прожекция и независимо от това дали същата е започнала. Ако откажат да напуснат комплекса доброволно, лицата ще бъдат отстранени принудително от повиканите полицейски органи по предвидения за това ред. В случаите по този параграф Синема Сити не дължи на напусналите или отстранени лица възстановяване на платената цена за билет или другите услуги, ползвани в кинокомплексите, както и каквото и да е обезщетение. 

 

ПИРАТСТВО

46. Филмите, които се прожектират в киносалони Синема Сити, са плод на усилията на стотици хора. За да бъдат защитени техните права и техния труд, се забранява използването на видеокамери и всякакви други записващи, заснемащи или излъчващи устройства по време на прожекциите.

47. Синема Сити напомня, че всяко записване, копиране, възпроизвеждане, разпространение, излъчване или предаване на филми или филмови материали без разрешение, е престъпление, което се наказва с лишаване от свобода до 5 години. Синема Сити забранява подобни действия на територията на управляваните от него кинокомплекси. Дружеството предупреждава своите клиенти, че всеки нарушител ще бъде незабавно отстранен от киносалона, задържан и предаден на органите на реда, а използваната от него техника – конфискувана от тях.

48. Синема Сити моли своите клиенти да не подминават мълчаливо подобни нарушения на авторските и сродни на тях права, а да съобщават за тези нарушения на персонала на киното.

 

ОХРАНА И ПРОВЕРКИ

49. Кинокомплекси Синема Сити са охраняеми обекти. За охраната на всеки обект се използват охранители и технически средства за видеонаблюдение и контрол на обекта.

50. Условията за достъп до киносалоните и условията за закупуване и ползване на намалени билети могат да бъдат удостоверявани от лицата чрез всякакви подходящи за това актуални документи, издадени на български език или придружени с официален превод на български език от заклет преводач, като например, лична карта, паспорт, шофьорска книжка, акт за раждане, заверена студентска книжка, ISIC карта, ученическа лична карта, др. Тези документи могат да бъдат изискани за проверка от касиерите, разпоредителите и други служители в кинокомплекса. В случай че дадено лице не желае да представи за проверка свой документ, удостоверяващ правото му на достъп или на отстъпка от цените на билетите, на това лице няма да бъде предоставен достъп, съответно намален билет.  

51. Вашите билети, документи и багаж могат да бъдат проверени както при закупуването на билет за прожекция, така и при проверката на билета при влизане в киносалона и през време на целия ви престой там, в случай че служителите на Синема Сити имат съмнения за нарушаване на закона или тези Общи Условия от Ваша страна или с Ваше съдействие.

52. Синема Сити не носи отговорност за изгубени или откраднати билети или лични вещи.

 

ОТГОВОРНОСТ

53. Без да се засяга приложимостта на императивните разпоредби на закона, отговорността на Синема Сити, свързана с или произтичаща от предлаганите от Дружеството услуги и/или дейността му като киноизложител, опериращ посочените в началото на тези Общи Условия кинокомплекси, се ограничава до умисъл и груба небрежност, а в имуществено отношение – до цената, платена от клиентите за съответните услуги (напр. цена на билет, цена на очила, др.). Горното не освобождава Синема Сити от отговорността му, произтичаща от закона, в случай на смърт или телесни повреди на клиентите, причинени в резултат на действия или бездействия от страна на Дружеството.

 

РАЗНИ

54. Към всички неуредени от тези Общи Условия въпроси се прилагат разпоредбите на българските закони.

55. Синема Сити поддържа регистър за похвали, оплаквания и рекламации във всеки един от своите кинокомплекси. Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в кинокомплексите, както и на адреса на управление на Дружеството. Моля при възникване на проблем да потърсите за съдействие управител на съответния кинокомплекс.

56. При наличие на спор между клиенти и Синема Сити, страните по спора ще положат всички разумни и необходими усилия за разрешаването му по приятелски начин, чрез преговори и взаимни отстъпки. При невъзможност за постигане на съгласие в едномесечен срок от възникването на спора, спорът може да се отнесе за разрешаване от компетентния български съд в град София.

 

Настоящите актуализирани Общи Условия са приети с решение на управителите на Синема Сити на 01.04.2024.

Забележка: Моля всички наши клиенти да обърнат внимание, че съгласно изменения на настоящите Общи условия, считано от 03/11/2023, възможността за онлайн резервация на билети не е налична.